Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 25 Rujan 2014 11:33

REN21 je objavio izvještaj Obnovljivi izvori energije - 2014 Svjetski izvještaj o stanju (Renewables 2014 Global Status Report - GSR) ?ije ?emo najzanimljivije dijelove ukratko prenijeti u desetak ?lanaka tokom idu?ih par mjeseci. U nastavku se može pro?itati šesti dio u kojem donosimo pregled toka investicija u 2013. godini.

Tok investicija

Svjetske investicije u nove OIE projekte i goriva (ne uklju?uju?i hidroelektrane ve?e od 50 MW) su iznosile 214,4 milijardi dolara prošle godine što je bilo 14% manje nego 2012., i 23% manje u odnosu na rekordnu 2011. godinu. Uklju?uju?i velike hidroelektrane investicije su iznosile barem 294,4 milijardi dolara prošle godine. Ovo ne uklju?uje investicije u tehnologije grijanja i hla?enja.

Investicije su bile manje zbog nesigurnosti u Europi i SAD-u, te retroaktivnih promjena u podrškama u nekim zemljama. U Europi su investicije pale za 44%, te je Kina po prvi puta uložila više u OIE od cijele Europe zajedno. 2013. godina je tako?er bila prva godina nakon osam godina rasta da su u zemljama u razvoju pale godišnje investicije. Dio pada investicija se desio zbog smanjenja tehnoloških troškova što je pogotovo to?no za solarni fotonapon koji je imao rekordnu godinu unato? 22% manje investicija. Solarni fotonapon i kopnene vjetroelektrane su postale isplative bez poticaja u nekim zemljama i regijama kao što je Latinska Amerika.

Neke zemlje su ostvarile veliki rast u investicijama kao što je Japan gdje je ostvaren rast od 80%, a rast je ostvaren i u Kanadi, ?ileu, Novom Zelandu, Urugvaju i Velikoj Britaniji.

Investicija po ekonomiji

Pad u investicijama je primje?en i u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju. U zemljama u razvoju je pad ostvaren po prvi puta od 2004., pri ?emu je prošle godine uloženo 93 milijarde dolara što je pad od 14% u odnosu na rekordnu 2012., te malo iznad 2011. godine. U razvijenim zemljama je uloženo 122 milijardi dolara što je najmanja investicija u zadnje ?etiri godine. Kina je pokrila 61% svih investicija u OIE prošle godine, što je rast u odnosu na 55% u 2012. godini.


Slika 1: Godišnje investicije - podjela na zemlje u razvoju i razvijene zemlje

Rast je ostvaren jedino u Americi (osim Brazila i SAD-a) i Aziji-Oceaniji (osim Kine i Indije). U Aziji-Oceaniji su investicije iznosile 43,3 milijardi dolara što je rast od 47% koji je uglavnom nastao zbog solarnog rasta u Japanu. Europa i Kina su još uvijek glavni investitori sa 49% ukupnih investicija, što je pad u odnosu na 59% u 2012. godini, i to zbog Europe gdje su inevsticije pale za 44%.

Na nivou top 10 država su tri zemlje u razvoju i sedam razvijenih zemalja. Kina je u vodstvu sa 54,2 milijardi dolara, a pratili su je SAD sa 33,9 milijardi dolara, Japan sa 28,6 milijardi dolara, Velika Britanija sa 12,1 milijardi dolara i Njema?ka sa 9,9 milijardi  dolara. Idu?ih pet su Kanada, Indija, Južnoafri?ka Republika, Australija i Italija.

Kineske investicije su bile za 6% manje u odnosu na 2012. godinu, no unato? tome je u Kini po prvi puta uloženo više u OIE nego u fosilna goriva. Ve?ina investicija je bila u veliki solar i vjetroelektrane. Osim toga je Kina u pogon pustila ?ak 29 GW hidroelektrana pri ?emu su ve?inu ?inili projekti ve?i od 50 MW.

SAD je najve?i investitor kod razvijenih zemalja, s time da je ostvaren pad od 10% u 2013. godini, i to ponajviše zbog nesigurnosti oko poticaja za OIE te velikog rasta plinskog biznisa u toj zemlji. Japan je pak ostvario rekordne investicije, 80% ve?e u odnosu na 2012. godinu, a ve?inom se radilo o investicijama u male solarne fotonaponske projekte. Japan je time postao vode?a zemlja za investicije u male distribuirane obnovljive izvore energije sa ukupno 23 milijardi dolara investicija u takve projekte.

U Velikoj Britaniji su investicije sko?ile za 14% pri ?emu se uglavnom razvijalo velike projekte. Njema?ke investicije su pak pale na tre?inu u odnosu na rekordnu 2010. godinu što je posljedica politi?kih nesigurnosti politike u toj zemlji te manje aktivnosti za solar i vjetar.

Kanadske investicije konstantno rastu te je prošle godine po prvi puta ušla u top 10 zemalja. Investicije u Indiji su pak bile upola manje u odnosu na rekordnu 2011. godinu. U ostatku Azije su dominantne investicije bile u Filipinima, Tajlandu i Hong Kongu gdje je ostvareno više od 3 milijardi dolara investicija.

Južnoafri?ka Republika je predvodila Afriku iako je ostvarila pad investicija sa 5,7 na 4,9 milijardi dolara. Uglavnom se investiralo u vjetar i solar i to posebno CSP solar. Drugi najve?i investitor u Africi je bila Kenija sa 249 milijuna dolara nakon koje slijede Mauricius i Burkina Faso.

Australija je pak predvodila regiju Pacifik u investicijama sa 4,4 milijarde dolara. Italija na desetom mjestu je ostvarila pad investicija od 75% u odnosu na 2012. godinu. Druge Europske zemlje sa investicijama preko 1 milijarde su bile Danska, Francuska, Gr?ka, Nizozemska, Švicarska i Švedska.

Brazil je ostao vode?i u Latinskoj Americi unato? padu od 54% u odnosu na 2012. godinu, ?ime je ostvaren najlošiji rezultt od 2005. godine te je usput i ispao sa liste top 10 zemalja. U Brazilu su investicije iznosile 3,1 milijardu dolara. Izvan Brazila su investicije u ?ile bile 72% više te su iznosile 1,6 milijardi dolara, a pratili su ga Meksiko, Urugvaj, Costa Rica i Peru.

Investicije po tehnologiji

Solarna energija je i ove godine bila vode?a u sektoru po koli?ini investicija sa 113,7 milijardi dolara, odnosno 53% ukupnih investicija. Vjetroelektrane su bile druge sa 80,1 milijardom dolara, što je u rangu sa investicijama iz 2012. godine, i što ?ini 37% svih investicija. Ostalih 10% su bili biomasa i sagorijevanje otpada sa 8 milijardi dolara, male hidroelektrane sa 5,1 milijardom, biogoriva sa 4,9 milijardi, geotermalna energija sa 2,5 milijardi i oceanska energija sa 0,1 milijardom dolara. Investicije su pale u svim sektorima osim u geotermalnom gdje su rasle za 38%.

Kao i 2012. godine, otprilike 90% solarnih investicija su bile u solarni fotonapon dok je ostatak pokrio CSP. Investicije u solar su pale za ?ak 20%. Bioenergija je 2007. godine imala veliki dio investicija sa 29%, ali prošle godine je udio iznosio  samo 6%, pri ?emu je udio biomase i spaljivanja otpada bio najmajni od 2005. godine, a biogoriva od 2004. godine.

Zemlje u razvoju predstavljaju ve?inski udio u investicijama u vjetroelektrane i male hidroelektrane dok u drugim tehnologijama predvode razvijene zemlje. Vode?a zemlja u solarnim investicijima je bio Japan pa Kina, a u vjetroelektrane Kina koja je bila puno ispred drugog SAD-a, Velike Britanije, Njema?ke, Kanade i Indije. Ostale tehnologije imaju razli?ite trendove pa su investicije u biomasu, male hidroelektrane i geotermalnu energiju bile pove?ane u razvijenim zemljama ali su pale u zemljama u razvoju, dok su biogoriva pala svugdje.

Investicije po tipu

Svjetka istraživanja i razvoj (R&D) su pali za 2% prošle godine na 9,3 milijardi dolara što je umjereni pad s obzirom da je ve?ina programa zelenih poticaja istekla. Jedini ve?i pad u istraživanju i razvoju je bio u Kini i Indiji gdje je iznosio 12%. Svjetski gledano je privatni sektor investirao više od javnog tre?u godinu za redom iako je razlika bila mala jer je privatni sektor pao za 300 milijuna, na ukupno 4,7 milijardi dolara dok su javne investicije narasle za 100 milijuna dolara na ukupno 4,6 milijardi dolara.

R&D troškovi za solar su pali za 2% na 4,7 milijardi dolara, ali je solar imao više financiranja od svih drugih tehnologija zajedno i to ?etvrtu godinu zaredom. Investicije u vjetroelektrane i oceansku energiju su malo pale, dok su malo rasle za bio energiju, geotermalnu energiju i male hidroelektrane, te su ostale stabilne za biogoriva.

62% aktivnog financiranja su ?inili veliki projekti, dok je 28% financiranja ostvareno u male distribuirane projekte. U oba slu?aja su investicije ove godine pale, dok su rasla fianciranja iz javnog equity tržišta i to za 200% na 11,1 miljardi dolara. Rizi?ni kapital i privatne equity investicije su tako?er pale i to za 46% na 2,2 milijarde dolara.

Investicije u OIE u perspektivi

Bruto investicije u OIE (bez velikih hidroelektrana) su iznosile 192 milijardi dolara, što je pad u odnosu na 234 milijarde u 2012. godini. Ovo je usporedivo sa bruto ulaganjima u fosilna goriva koja su bila 270 milijardi dolara prošle godine u odnosu na 309 milijardi dolara 2012. godine. Prema tome je razlika izme?u njih bila malo manja nego 2012. godine, s time da su OIE ostvarili pad od 18% u odnosu na 2012. godinu, a fosilna goriva su ostvarila pad od 13%.

Ipak ve?ina investicija u fosilna goriva su bila za nadomještanje elektrana koje se gase, te je samo 102 milijarde dolara bilo investirano u nova postrojenja. S druge strane su skoro sve investicije u OIE bile neto, što zna?i da su se gradila nova postrojenja. Ako tome pridodamo velike hidroelektrane neto investicije u OIE su bile skoro duplo ve?e od neto investicija u fosilna goriva.

Izvori financiranja

Fondovi za ?istu energiju su imali još jednu jaku godinu, s time da se ve?ina takvog financiranja odvija u Europi. Grupno financiranje pak postaje sve popularnije te omogu?uje malim tvrtkama i start-upovima da do?u do kapitala. Obveznice za ?istu energiju su ostvarile rekordan rezultat prošle godine sa preko 3 milijarde dolara skupljenih u barem 10 potvr?enih transakcija.

Institucionalni investitori uklju?uju?i umirovljeni?ke fondove i osiguravaju?a društva imaju sve ve?u ulogu posebno u Europu. I tu su vi?ene rekordne investicije, ali je njihov udio u ukupnim financiranjima projekata još uvijek mali zbog razli?itih politi?kih i regulatornih barijera.

Banke za razvoj su ponovno bile važan izvor financiranja pa je Europska investicijska banka pove?ala investicije za ?ak 98% na 8,8 milijardi dolara, dok je Njema?ki KfW smanjio invesiticije za 41% na još uvijek impresivnih 6,5 miliijardi dolara. Osim toga su tokom prošle godine neke velike banke za razvoj kao što su ve? spomenuti EIB, Svjetska banka i Europska banka za obnovu i razvoj objavili da ne?e financirati termoelektrane na ugljen ukoliko to ne bude nužno. U tome su im se pridružile neke sjeverne Europske zemlje i prekomorski odjeli za pomo? SAD-a.

Trendovi inveticija u 2014.

U prvom kvartalu ove godine je ostvaren 4% rast investicija u odnosu na prvi kvartal 2013., a iznosio je 44,4 milijardi dolara. To je lošiji rezultat od zadnjeg kvartala 2013. što je uobi?ajeno, jer je prvi kvartal uvijek najlošiji.

Najbolji rezultati su ostvareni u investicijama za male projekte koji su sko?ili za 42% u odnosu na godinu ranije i to ponajviše zbog ogromnog rasta tržišta u Japanu i SAD-u. Što se ti?e regija u provm kvartalu SAD je rastao za 32%, Kina je rasla za 18% dok je Europa pala za 29%. U brojkama je to 4,8 milijardi dolara za SAD, 9,9 milijardi za Kinu i 10,9 milijardi za Europu. Vode?a regija je Azija-Oceanija bez Kine i Indije koja je ostvarila investicije od ?ak 12,1 milijardi dolara uz rast od 27%.

Ostali ?lanci se mogu pro?itati na sljede?im linkovima:

REN 21, prvi dio

REN 21, drugi dio

REN 21, tre?i dio

REN 21, ?etvti dio

REN 21, peti dio

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?