Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije, naknada za poticanje i tarifni sustav E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 17 Listopad 2013 18:50

Op?e je poznata ?injenica da se Hrvatska, sada kao punopravna ?lanica EU obvezala sukladno EU direktivama ostvariti odre?ene ciljeve u sektoru smanjenja emisija stakleni?kih plinova, primjeni obnovljivih izvora energije i uvo?enju mjera energetske u?inkovitosti. Isto je tako op?e poznati EU 20-20-20 cilj, a u okviru kojega se svaka država, sukladno svome statusu i mogu?nostima morala obvezati na ispunjenje odre?enih ciljeva u navedenim sektorima. Hrvatska se tako obvezala do 2020. godine ispuniti cilj od 20% ukupne energetske potrošnje iz obnovljivih izvora energije.

Jedan od klju?nih dokumenata na tome putu donesen je još 2009. godine, kada je u Saboru izglasana Strategija energetskog razvitka RH. Ta strategija definirala je okvire razvoja energetskog sektora do 2020., sa pogledom do 2030. temeljem parametara predvi?enog porasta energetske potrošnje i obvezuju?eg cilja za obnovljive do 2020. Izme?u ostaloga u toj strategiji su postavljeni i konkretni ciljevi po pojedinim tehnologijama obnovljivih izvora energije.

Sukladno EU direktivama, osim nacionalnih strategija, svaka država ?lanica dužna je Europskoj komisiji dostaviti i nacionalni akcijski plan (NAP) kojim se moraju detaljno definirati tehnologije i mjere kojima ?e se ostvariti ciljevi do 2020. i koji ?e biti izvršni dokument stategije. Prijedlog nacrta takvoga dokumenta zadnjih nešto više od dva mjeseca izaziva buru negodovanja u stru?nim krugovima, da bi sve kulminiralo donošenjem dokumenta na sjednici Vlade RH 16.10.

Na istoj sjednici donešena je i nova uredba o naknadi za poticanje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, na koju smo upozoravali da je neodrživa u svom prošlom obliku, gdje je ta naknada bila postavljena na 0,5 lipe po kWh. Sada je pove?ana na 3,5 lipe po kWh.

U me?uvremenu se pojavio i prijedlog novog Tarifnog sustava, koji je potpuno u skladu sa NAP-om.

Nelogi?nosti i elementarnog nepoznavanja problema ima u svim dokumentima, a kroz njih se dijelom jasno nazire i isklju?ivo politi?ki motivirana odluka o ograni?avanju razvoja obnovljivih izvora energije. Jer nijednog pravog argumenta za isto nema. No krenimo redom.

Zašto je draft nacrta NAP-a izazvao toliko žestokih reakcija, uz ?injenicu da se kasni nekoliko godina sa donošenjem istoga i da je u opticaj za komentiranje pušten taman u vrijeme godišnjih odmora, kao i da nije organizirana prava javna rasprava o dokumentu?

Razlozi su brojni. Prvi od kojih se lako može sažeti u izjave nekoliko profesora i doktora znanosti sa naših tehni?kih fakulteta iz ?ijih se usta po skupovima i medijima moglo ?uti otprilike sljede?e: "kod mene na fakultetu, kad mi studenti do?u sa ovakvim radom, sve križam i šaljem ih ku?i sa negativnom ocjenom na ispravak kompletnog rada".

Sama struktura pisanja NAP-a u kojoj se ne navodi ni autora, ni ve?inu izvora informacija ve? na samom po?etku ne ulijeva povjerenje. Me?utim sadržaj toga dokumenta od 107 stranica je ono što je posebno problemati?no. Prije svega stoga što od 107 stranica, velika ve?ina njih se sastoji od taksativnog navo?enja zakona, pravilnika, uredbi i odredbi, te mjera koje su na snazi vezano za tržišta obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti. Pri tome se na eksplicitna pitanja o planovima i akcijama odgovara op?enito afirmativno, ali bez navedenih jasnih i konkretnih mjera i primjera koji podržavaju takav stav, ili u ve?ini slu?ajeva bez jasnih prikazanih ostvarenja u istom podru?ju.

No ni taksativno navo?enje svih propisa i op?enito afirmativni, ali nimalo konkretni odgovori vezani uz daljnje planove i akcije nisu neki veliki problem.

Veliki problem bi se mogao svesti na svega desetak do petnaest stranica teksta i tablica iz NAP-a. A odnose se na preraspodjelu ciljeva radi ostvarenja potpisanog do 2020. godine, a koji nimalo nisu u skladu sa odrednicama zakonski važe?e Strategije energetskog razvoja RH koju je sabor izglasao 2009. godine. Time se dovodi u pitanje i legitimitet ovoga dokumenta, s obzirom da je Strategija još uvijek pravno na snazi.

Jedna od stvari koje posebnu bodu o?i, kao o?ita neistinita informacija prezentirana unutar NAP-a se nalazi u tablici 13 na str. 112 u kojoj su prikazani „troškovi mjera poticaja primjene OIE…“ na na?in da su navedene brojke koje se odnose na ukupna pla?anja za proizvedenu elektri?nu energiju, a ne za stvarne poticaje (poticaji su razlika izme?u pla?anja i tržišne cijene odnosno PPC). Ovime autori studije pokazuju elementarno nepoznavanje sustava. Što dovodi do preispitivanja potrebe za dizanjem naknade za obnovljive na 3,5 lipe. Ali do?i ?emo i do toga.

Najupitnije u cijelom NAP-u su pretpostavke. Jedna od pretpostavki koja najviše zabrinjava je ona da potrošnja elektri?ne energije u RH ne?e ostvarit rast u narednih 7 godina. Takva poruka se može protuma?iti samo na jedan na?in: „nema razvoja gospodarske djelatnosti“. Drugim rije?ima, gospodarstvo nam je osu?eno na propast. Jer ?ak i za mjere energetske u?inkovitosti, da bi se uštede ostvarile, potrebno je prvo uložiti rad i energiju. Ostale pretpostavke se nalaze u tablici na str. 99 i 100. NAP-a.

Trajektorija u tablici za pojedine tehologije odaje površan pristup problemu. Npr. za velike hidroelektrane je pretpostavljen jednoliki porast nakon 2015. od 50-ak MW godišnje. To nema veze s realnoš?u i mogu?noš?u realizacije projekata, niti sa snagom potencijalnih hidroenergetskih projekata koji bi mogli u?i u pogon. Isto vrijedi i za male hidroelektrane (8-9 MW poslije 2012.  – ve? smo u 2013. i ne vidi se tih 8-9MW do kraja godine u pogonu), geotermalnu energiju (1MW porasta godisnje,koji su to projekti?), itd.

Ne uzimaju se u obzir hidroelektrane s manje od 1MW (koje su možda najrealnije s obzirom na manji utjecaj na okoliš, mogu?u revitalizaciju mlinica itd.).

Ne uzimaju se u obzir fotonaponski sustavi poslije 2015. – potpuno u suprotnosti sa tehnološkim i komercijalnim trendovima u svijetu (fotonapon bi poslije 2015. trebao zna?ajno pojeftiniti za razliku od tehnologija za biomasu i hidroelektrane). Dodatno fotonaponski sustavi ostvaruju zna?ajne efekte u lokalnom gospodarstvu, te trenutno u Hrvatskoj postoji i zna?ajna proizvodnja opreme, ali i zna?ajna koli?ina projektanata i izvo?a?a. Kroz sve to podupire se i regionalni razvoj.

NAP predvi?a i izgradnju 300MW novih velikih hidroelektrana – kojih je to 300MW kojih bi moglo u?i u pogon u 6 godina s obzirom na rokove izgradnje velikih hidroelektrana? A u zadnjih 30 godina je izgra?eno samo 42MW u Leš?u, te i taj projekt ne radi sukladno predvi?anjima. Samo postupak procjene za Natura 2000 traje po 3 godine, a nijedan od potencijalnih projekata (osim Omble za koju više nema financiranja) nije niti blizu lokacijske dozvole.

Tako?er se predvi?a 100MW malih hidroelektrana – ako se nešto zna?ajno ne promijeni (Hrvatske vode, Natura 2000 itd.) ne postoji fond od 100MW malih hidroelektrana koje se mogu izgraditi, a kamoli na vrijeme do 2020. godine.

Pretpostavlja se i izgradnja 85MW postrojenja na biomasu do 2020. U registru OIEKP ukupno je trenutno 102 projekta ukupne snage 250MW. Ve?ina tih projekata nema kamo s toplinom i ne?e mo?i zadovoljiti uvjete efikasnosti (eta) sukladno pravilniku i tarifnom sustavu. Da li je ministarstvo ili CEI napravio procjenu koliko projekata koji su u nekoj zrelijoj fazi, zna?i ne samo na papiru u registru, ima realne šanse za isporuku topline? A posebno da takav problem mogu riješiti prije 2020. Dodatni problem je dugotrajnost izgradnje takvih projekata u odnosu na projekte sun?anih i vjetroelektrana, tako da bi svih 85MW trebalo imati sve dozvole, financiranje i razvojnu fazu gotovo do maksimalno 2017. godine. Makar forsiranje biomase samo po sebi treba podržati zbog velikih efekata na gospodarstvo u regionalni razvoj, postavlja se veliki upitnik realnosti izvedbe 85MW do 2020. godine.

Potpuno se izbacuje mogu?nost izgradnje novih vjetroelektrana – danas postoji 200-300MW konkretnih projekata vjetroelektrana koji su izvedivi ekonomski, tehni?ki i sa stanovišta dozvola (u zreloj fazi, lokacijska dozvola, pred isho?enjem gra?evinske). Tako?er, sigurno je da elektroenergetska mreža može primiti još 200-300MW vjetroelektrana postepeno u sljede?im godinama (analize o tome su radili FESB, Split i FER, Zagreb, iako HOPS tvrdi suprotno). Sukladno Tarifnom sustavu, ali i stanju na tržištu vjetroelektrane su najjeftinija tehnologija i njima se cilj postiže uz najmanji trošak za potroša?e (s time da se trenutna otkupna cijena može revidirati prema nižim iznosima). Dodatno se razvila usluga lokalne komponente kroz projektiranje, izvo?enje, pa i proizvodnju opreme, koja ?e sada vjerojatno stagnirati ili propasti.

Ciljevi u prometu i grijanju/hla?enju da bi se postigao ukupni cilj u potrošnji energije se ?ine prenapuhani. Ciljevi u prometu su neostvarivi u zadanom periodu, a ciljevi za grijanje i hla?enje bi bili realni samo uz izgradnju toplinskih mreža po gradovima, na ?emu se trenutno jako malo toga radi. Unutar NAP-a se ne navode konkretni mehanizmi ostvarenja ovih ciljeva.

U poglavlju 4.2.6 se govori o razvoju mreže i srednjoro?nom planu razvoja hrvatske prijenosne mreže. Sve je to lijepo na papiru, ali postavlja se pitanje može li se pokazati da se išta napravilo ili se radi na tome da se ispuni ovaj plan (danas je ve? 2013., a plan je donesen 2011. godine).  Sama ?injenica da se vjetroelektrane ograni?avaju na 400MW  (što, kako tvrdi HOPS iako se dio stru?ne i akademske zajednice s time ne slaže, sustav danas može prihvatiti bez ikakvih ulaganja) zna?i da se od plana razvoja infrastrukture za integraciju obnovljivih izvora energije odustalo, te da se ne namjeravaju provoditi. To je u suprotnosti s EU regulativom, a uostalom planovi razvoja mrežne infrastrukture se odnose i na bilo koji drugi izvor energije, ne samo na obnovljive.

Ovakvim pristupom se ozbiljno ugrožava mogu?nost ostvarivanja ciljeva do 2020. godine. Zatvara se daljnji razvoj dva sektora koji su kroz zadnjih nekoliko godina razvili i dalje razvijaju lokalnu industriju, lokalne stru?njake i projektante i izvo?a?e. Istovremeno ta dva sektora trenutno ostvaruju najve?i rast na svjetskoj razini i predvodnici su spre?avanja klimatskih promjena uz zna?ajna ulaganja u tehnologiju, razvoj i istraživanje, te bi upravo razvijena kompetencija u tim sektorima dugoro?no mogla omogu?iti veliko zapošljavanje u Hrvatskoj, o ?emu postoje izra?ene opsežne studije (UNDP i FSB).

Koliko god je hvalevrijedno pokušati pokrenuti projekte hidroelektrana, biomase, bioplina, energetske u?inkovitosti i grijanja i hla?enja (izmjenjiva?ima topline, peletima, solarnim kolektorima, itd.), te se iste ni na koji na?in ne bi smjelo ograni?avati u razvoju, toliko su to sve sektori koji zajedno nemaju potrebnu snagu i pokrenute projekte da bi se dostigli 2020 ciljevi.

Dodatno ne treba smetnuti s uma da RH uvozi u prosjeku 30% el.en., i oko 80% primarne energije - dok se te brojke ne promijene korist ulaganja i financijski benefit bilo kojeg obnovljivog izvora ne bi smjela do?i u pitanje, što je tako?er prikazano u jednoj studiji koju je radio FSB.

I na kraju, vratimo se na problem naknade od 3,5 lipe. Na stranicama HROTE uredno piše da je u 2012. godini na ime naknade prikupljeno 76.608.346,10kn. Da je u istoj toj godini od prodaje elektri?ne energije iz obnovljivih na ra?un HROTE upla?eno 190.065.457,98kn. A da su ispla?ena sredstva povlaštenim proizvo?a?ima elektri?ne energije iznosila 331.748.777,98kn. Dodatno su ispla?ena sredstva za energiju uravnoteženja od 19.006.545,80kn.

To zna?i da je u 2012., za pokrivanje svih troškova povlaštenih proizvo?a?a falilo 84.081.519,70kn. Od ?ega je velika ve?ina usmjerena u poticanje vjetroelektrana, jer ih je u 2012. U punom pogonu na kraju godine bilo gotovo 200MW, dok je ostalih izvora bilo zanemarivo malo. Na ime novih poticaja HROTE ?e u sljede?oj godini prikupiti otprilike 536.258.422,7kn.

Ako uzmemo u obzir pove?anje instalirane snage vjetroelektrana na 400MW do kraja sljede?e godine, pove?anje sun?anih elektrana sa 5 na 50MW, te pove?anje ostalih tehnologija sukladno postavljenim trajektorijama (za koje je ve? utvr?eno da su nerealne), pa ?ak i bez dodatnog predvi?enog rasta PPC-a (iako bi realno trebao rasti uslijed kretanja cijena energije na svjetskom tržištu), postavlja se pitanje opravdanosti ovako visoke naknade u godinama koje dolaze. I pitanje metodologije izra?una iste.

Prijedlog tarifnog sustava unosi dodatne nelogi?nosti u cijelu pri?u i dijelom neobjašnjive stavke. Primjeri su potpuno neobjašnjivo ograni?enje kvote za velike fotonaponske elektrane za koje je predvi?ena cijena PPC, tj. prosje?na proizvodna cijena elektroenergetskog sustava. Kome smetaju fotonaponski sustavi koji ne trebaju poticaj? Sli?no se odnosi na vjetroelektrane. Tako?er se postavlja pitanje, s obzirom na kretanje cijenana tržištu, kome smeta potpisivanje garantiranog ugovora o otkupu po PPC na više od 14 godina, ?ime bi dio projekata vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana postao bankabilan i uz takvu tarifu?

Razina neuskla?enosti i nedore?enosti, pa dijelom ?ak i nedovoljnog promišljanja u sva tri dokumenta je zapanjuju?a. Ako se netko pita kakva je budu?nost tržišta obnovljivih (pa ?ak i onih koji ?e se navodno više poticati, ali koji se nisu realizirali ni kroz dosadašnji sustav) u Hrvatskoj nakon ovoga – odgovor može jedino biti, vrlo vrlo neizvjesna i neisgurna, a nikako poticajna i od strateškog interesa kako se voli naglašavati...

Tags:     nacionalni akcijski plan      obnovljivi izvori energije      tarifni sustava      naknada za poticanje obnovljivih izvora      mingo      cei      EU      NREAP      NAP      ciljevi za OIE
 
Komentari (2)
2Petak, 01 Studeni 2013 14:31
Sre?ko Friš?i?
"Strategija" da pod navodnicima strategija razvoja obnovljivih izvora dobivenih iz sun?ane energije ovim novim tarifnim sustavom u cijelosti je uništena, razorena.
Ja ne bih postavio samo pitanje zašto se ograni?ava razvoj solarnih sustava koje ne treba poticati (pla?anje po PPS-u), jer to je zapravo van pameti i bilo kakve razumne odluke, nego po ?emu je to kvalitetnije ulaganje u bioplin i biomasu po poticajnoj cijeni od 1,2 kn + poticaj za efikasnost postrojenja koji zna?ajno poskupljuje tako proizvedenu struju, a ista tarifa nije isplativa u solarne sustave koje možemo brže i efikasnije izgraditi i koji ako su na krovovima gra?evina ne zauzimaju dodatne obradive površine.
U nekoj studiji, ako je to to?no vidio sam da za izgradnju neovisnog sustava koji bi se snabdjevao iz vlastitih izvora sirovinom, a da bi mogao garantirati kontinuitet rada treba zauzeti površinu veli?ine 400 ha. za postrojenje snage 1 MV!!! A zemlja je ograni?en resurs za razliku od sunca. Ujedno nije na odmet spomenuti da isti sustavi nisu pogodni za gradnju blizu naselja jer stvaraju i buku i smrad, tj. zaga?uju okoliš na dva na?ina.
A solarni sustavi se jednostavno mogu instalirati na krovove gdje je ve? zemljište ionako zauzeto postoje?im gra?evinama. 100 krovova nasuprot 400 ha zemljišta. Stvarno da razmisliš.
Drugo da razgovaramo i o instalarinju solarnih sustava na zemljišta. Da bi izgradio solarni sustav na zemljištu trebaš zauzeti cca 3,5 ha za 1 MV što je daleko ispod biomase i ujedno ne stvara buku i smrad i pogodno je za postavljene blizu naselja i sustava trafostanica i dalekovoda koji to mogu prijeniti na manju daljinu nego kod biomase. A to je samo jedan aspekt gledanja. Pri?e o ve?em zapošljavanju preko biomase su totalna glupost i laž. Kada bi išli sa malim sustavima od 10 kw treba izgraditi 100 elektrana na 100 krovova, a za to ipak treba napraviti i 100 projekata. 100 doma?instva ima riješeno grijanje tople vode i tako uštedu na grijanju i neke prihode od cijele pri?e. Kod farma muznih krava koje imaju idealne krovove korist je višestruka jer se rade velike uštede u potrošnji struje doti?ne farme postavljanjem sustava za grijanje tople vode, te se proizvodi i zna?ajna koli?ina energije (elektrane cca veli?ine 100 kw na prosje?noj farmi). Tako?er pri?e da nema dodatnih komponenti. Ve? smo zapo?eli vlastiti razvoj panela, a podkonstrukcije može raditi i TLM, jedino bi invertore trebalo uvoziti, a to je 20% cijene elektrane. Mene zanima gdje to mi imamo tvornice koji proizvode komponente za biomasu i bioplin i da imamo onda u cijelost i doma?i proizvod za takvu vrst postrojenja? Nije u tome stvar da se ne zavaravamo. Tu je ta famozna "kvaka". Da bi najve?u korist od solarnih sustava imali mali poduzetnici i gra?ani (koji bi se uzgred budi re?eno kroz najam krova ili prodaju osigurali dodatne prihode i time smanjili socijalni pritisak na državu, a kroz sustave za grijanje tople vode smanjili utrošak elektri?ne energije i samim time potrošnju plina ili struje). Ali o?igledno da ovoj poltronskoj politi?koj eliti koja gleda kako napuniti džepove samo jakim igra?ima, zanemaruju?i interese šire društvene zajednice to nije bitno, niti je u interesu. A nije zanemarovo i to da na velikim projektima postoji i prostor za neke stvari vi?ene u prošlosti a koje se mjere u nov?anim postocima od vrijednosti projekta za "zaslužne". Kod malih solarnih sustava toga nema. Jer što "uzeti" od neko za investicuju od 20-tak tisu?a eur, to je si?a, ali zato kod ve?ih projekata ima i te kako "mesa". Zato treba uništiti glupu obnovljive izvore iz solarnih sustava, bez obzira što je izgleda cijeli svijet u ekspanziji što se njih ti?e (40 gigavata se predvi?a samo ove godine. Bez obzira što je Njema?ka toliko glupa da intezivno ulaže u solarne sustave. U Njema?koj se samo u jednom mjesecu 2013. izradilo 300 MV, iako ima daleko manju efikasnost od nas zbog sjevernijeg položaja, a susjedi Talijani naš "šišaju" 200 puta sa instaliranim sustavima (ra?unaju?i da imamo postavljene sve solarne sustave za koji su izdani ugovori, a to je "velikih" 45 MV).
Pa onda samo pitanje: Tko je tu lud?
Vjerojatno mi koji dozvoljavamo da nas vode takvi likovi koji svugdje gledaju isklju?ivo interes pojedinih elita i svoj osobni, zanemaruju?i interes šire zajednice i rade što je najgore ?ak na štetu šire zajednice.
Dok ne maknemo takve podobnike i pohlepnike ne?e biti razvoja u ovoj našoj lijepoj domovini. Ne samo obnovljivih izvora, energenata, hrane, nego svega u društvu. Oti?i ?e nam i ono malo stru?njaka, lije?nika i ostalih, jer dozvoljavamo da prolaze projekti koji su kontra interesa šire zajednice na uštrb pojedinih struktura koje podržavaju politi?ke garniture. Samo treba vidjeti tko najavljuje intenzivno ulaganje u bioplin i ve? je izgradio postrojenje od 8MV. Da to možda nije neko sa inicijalima I.T. koji ima najve?i trgova?ki lanac u vlasništvu. Uf, kako smo jadni. Svi ostali trebamo izgleda postati robovi tih struktura i stranaca koji ?e se njima prikrpati. A što je najsmješnije pokušaju nam proturiti pri?u da bi kroz solarne sustave jedino zaradili stranci. Koja floskula. Da oslobode kvote od samo 100 MV, a neko je izra?unao da bi oportuno i u evropskom prosjeku bilo 500 MV u FN sustave (solarne sustave). 50.000 doma?instava u Hrvatskoj bi imalo dodatne prihode i riješilo pitanje tople vode. U LAŽI SU KRATKE NOGE, SAMO NAŠ NAROD PO OBI?AJU VJERUJE POLITI?KIM ELITIMA A NE SVOJIM O?IMA I UŠIMA.

Malo predugo, ali nisam uspiok kra?e izložiti dio ove nove prevare koja je trenutno na dijelu.
NAP
1Srijeda, 23 Listopad 2013 18:17
David Stih
NACIONALNI AKCIONI PLAN - ?ovjek bi povjerovao da se radi o "nacionalnom planu"??!! Kod analize argumantacije gosp. Vrdoljaka, koja slijedi ideologiju nacionalno i šovinisti?ki orijentisane politi?ke elite, dolazi se do zaklju?ka da je najvažnije pitanje koliki je Profit RH kod doti?ne tehnologije..??!! Od Vjetroparkova i Solarnih Elektrana profitiraju navodno samo "inostrani" investitori - kao da su to neke neprijateljske tehnologije. Ne samo da to, kada se konkretno situacija sagleda, neodgovara realnosti - ve? se budi slutnja da je "Kralj hrvatskih Vjetrova" gospodin Ante ?urkovi? u pravu kada se on, temeljem kaznene prijave podnesene protiv njega i njegovog "konglomerata ?urkovi?" predstavlja hrvatskoj javnosti kao odvjetik nacionalnog interesa koji se suprotstavlja "stranim agresorima". Velika paralela izme?u argumentacije gospodina Vrdoljaka i gospodina Ante ?urkovi?a..??!! Vlada RH nije shvatila da se radi o jedinstvenom Europskom tržištu ve? slijedi put Ma?arske Vlade i "neošovinista" Austrijske politi?ke Scene (FPÖ,Stronacher...itd). Zabrinjavaju?i razvoj ne samo energetskog akcionog plana ve? i globalne orijentacije vladaju?e elite RH.
Srda?an pozdrav
David Stih

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?