Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE u regiji

SB Solarni demonstracijski centar E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 17 SijeÄŤanj 2012 23:26

U ovom ?lanku ne?emo imati samo klasi?an prikaz komercijalnog obnovljivog izvora energije, u ovom slu?aju fotonaponskog sustava na Tehni?koj školi u Slavonskom Brodu, ve? ?emo prikazati cijeli jedan dobar primjer široko postavljenog projekta koji je velikom ve?inom financiran iz sredstava EU. Naime, u Slavonskom Brodu pokrenut je i završen projekt SB Solarni demonstracijski centar, koji je ve?im dijelom financiran sredstvima Europske komisije. Projekt je trajao godinu dana od 28. rujna 2010. do 28. rujna 2011. godine. Cilj projekta je bio osigurati unapre?ivanje tehni?kih, materijalnih i profesionalnih uvjeta u Tehni?koj školi Slavonski Brod, kao i Tehni?koj školi Daruvar, kroz razvoj i implementaciju novih kurikuluma (Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom), te kroz razvoj Solarnog demonstracijskog centra. U nastavku vam donosimo kompletan pregled projekta zahvaljuju?i pomo?i HSUSE-a i sudionika projekta. Prikaz projekta objavljen je i u glasilu HSUSE, Solarna tehnologija.

Pripremile:
Vikica Luki?, dipl.inž. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
Jadranka Juna?ko, dipl.knjiž. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
Maja Maratovi?, mag.ing.eith. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ravnateljica Tehni?ke škole SB Janja Brekalo, prof.

Naziv projekta: SB Solarni demonstracijski centar

Partneri:
Tehni?ka škola Daruvar, Daruvar
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slavonski Brod
Hrvatska obrtni?ka komora, Slavonski Brod

Ukupno ugovoreni iznos potpore (EUR):

 • sredstava Europske komisije: 215.638,51 EUR
 • vlastita sredstva: 48.300,92 EUR

 

Trajanje projekta: 28. rujan 2010. – 28 rujan 2011. godine.

Specifi?ni ciljevi projekta

Projektom ?e se osigurati unapre?ivanje tehni?kih, materijalnih i profesionalnih uvjeta u Tehni?koj školi Slavonski Brod, kao i Tehni?koj školi Darvuvar, kroz razvoj i implementaciju novih kurikuluma (Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom) te kroz razvoj Solarnog demonstracijskog centra.

Projekt prati bitne strategije razvoja županije, države i EZ:

 • Regionalni operativni program Brodsko-posavske županije
 • Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2007.-2010.
 • Plan za razvoj školskog obrazovanja 2005.-2010.
 • Strategijski okvir za razvoj Republike Hrvatske 2006.-2013.

 

Uz to, usuglašen je sa „Strategijskim okvirom za europsku suradnju u obrazovanju i obu?avanju ET2020“ i EU „Radni program obrazovanja i obuke 2010.“.

Ciljne skupine projekta su 35 profesora, iz Tehni?ke škole Slavonski Brod (25) i Tehni?ke škole Daruvar (10).

Krajnji korisnici su u?enici Tehni?ke škole Slavonski Brod, u?enici 3. i 4. razreda (180), u?enici drugih tehni?kih škola slavonske regije, nezaposlene osobe tehni?ke izobrazbe s podru?ja Brodsko-posavske županije (14.902).

Glavne skupine aktivnosti:

 1. razvijanje novog kurikuluma Upravljanje solarnim sustavom
 2. opremanje Solarnog demonstracijskog centra
 3. organizacija treninga za profesore
  3.1. upravljanje solarnim sustavom
  3.2. nove metode i tehnike pou?avanja i u?enja
  3.3. organiziranje studijskih putovanja
 4. aktivnosti vidljivosti
 5. upravljanje projektom

 

Rezultati:

 1. razvijen novi izborni predmetni kurikulum Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom
 2. razvijen novi program za obrazovanje odraslih - Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom
 3. nove tehnike i metode pou?avanja uklju?ene u novi kurikulum
 4. razvijeni  materijalni i tehni?ki uvjeti za prijenos znanja (Solarni demonstracijski centar)
  4.1. fotonaponska centrala 10 kW - “SB SOLAR TŠ”
  4.2. praktikum za laboratorijske vježbe
  4.3. videokonferencijski sustav
  4.4. solarni rasvjetni  stup
  4.5. solarni info pano
 5. 35 profesora prošlo obuku za nove tehnike i metode pou?avanja
 6. 25 profesora prošlo obuku za provedbu novog kurikuluma
 7. 50 sudionika (nositelji, partneri i suradnici u projektu) stru?no se usavršavalo na studijskim putovanjima
  7.1. ožujak 2011. – Solarna akademija SMA Kassel, FN centrala Lieberose
  7.2. svibanj 2011. – Tvrornica FN modula Solvis, Varaždin
  7.3. lipanj 2011. – Me?unarodni sajam solarne tehnologije INTERSOLAR 2011, München
  7.4. lipanj 2011. – Posjet Hrvatskoj stru?noj udruzi za Sun?evu energiju, HSUSE, Zagreb
  7.5. lipanj/srpanj 20011. – Posjet Freiburgu, „zelenom“ gradu
 8. uspostavljena suradnja s partnerima za provedbu novog kurikuluma

 

Uloga partnera (partnerskih institucija) u provedbi projekta:
Tehni?ka škola Daruvar – sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti i promocija projekta, novog kurikuluma i Solarnog demonstracijskog centra;
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slavonski Brod – promocija novog kurikuluma me?u nezaposlenim, proslje?ivanje potencijalnih korisnika novog programa za obrazovanje odraslih (upravljanje solarnim sustavima);
Hrvatska obrtni?ka komora, Slavonski Brod – promocija novog kurikuluma me?u svojim ?lanovima; proslje?ivanje potencijalnih korisnika novog obrazovnog programa.

Više informacija o projektu može se pro?itati na mrežnoj stranici: www.ipa-sb-solar.hr

Razvijen novi izborni predmetni kurikulum i program za obrazovanje odraslih Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom

Modernizacija strukovnog obrazovnog sustava predstavlja strateški prioritet više obrazovnih hrvatskih institucija budu?i da to vodi ka osiguranju boljih kompetencija za one koji su uklju?eni u strukovno obrazovanje. Modernizacija obrazovnog strukovnog sustava ne predstavlja samo modernizaciju u smislu uvo?enja novih tehnoloških aplikacija ve? se odnosi i na razvoj novih kurikuluma koji su više u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Tržište rada je op?enito usmjereno ekonomskim uvjetima i njegovim razvojem tako da strukovno obrazovanje mora kontinuirano raditi na usavršavanju obrazovnih programa kako bi se osigurale adekvatne kompetencije tržišta rada. Ipak, trend ekonomskog razvoja temelji se na novim tehnologijama što razvoj novih kurikuluma koji prate taj trend ?ini još važnijim.

Kurikulume Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom osmislio je i napisao profesor Stev?e Arsoski, inž.el. koji ima preko 20 godina iskustva u podru?ju solarne tehnologije.

Za potrebe provo?enja ovih kurikuluma, izra?ene su dvije publikacije:

 • Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom, priru?nik, autor doc.dr.sc. Ljubomir Majdandži?, dipl.ing.
 • Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom, radna mapa, autor Stev?e Arsoski, inž.el.

 

Edukacija nastavnika za nove tehnike i metode pou?avanja

U sklopu predloženih aktivnosti projekta SB Solarni demonstracijski centar održana je edukacija za nastavnike o novim metodama rada koje su najprimjerenije za tehni?ku skupinu predmeta. Metode i tehnike izvela je Mirjana Onukijevi?, pedagoginja i stru?njak toga podru?ja. Nakon edukacije sudionici su osposobljeni za samostalnu primjenu ste?enih znanja i vještina u sklopu implementacije novog kurikuluma. Neke od obra?enih tema su: projektna nastava, suradni?ko u?enje, timski rad, interaktivno pou?avanje putem multimedije, umne mape, oluja ideja. Edukacije su se održale u Tehni?koj školi Slavonski Brod u razdoblju od 28.01.-19.02.2011. u trajanju od 48 sati. Sudionici su nastavnici Tehni?ke škole Slavonski Brod i Tehni?ke škole Daruvar. Svi sudionici edukacija primili su Potvrdu o sudjelovanju.

Edukacija nastavnika za provo?enje novih kurikuluma – Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom

Ulazimo u doba kada je dominantno društvo – društvo znanja. U društvu znanja, sposobnost pojedinca i organizacije da skupljaju i dijele znanje je njihova najvažnija kompetencija. U takvom okruženju baziranom na znanju, jedno od najvažnijih ulaganja koje organizacija može napraviti je ulaganje u svoje zaposlenike – svoj ljudski kapital. Znanje se stalno unapre?uje i organizacijske „baze znanja“ trebaju stalnu nadogradnju. U eri sve kompetitivnijeg i izrazito mobilnog tržišta rada, kontinuirano ulaganje u ljudski kapital ?e biti nužno za privla?enje i zadržavanje potrebnih talenata i pružanje proizvoda i usluga visoke kvalitete na u?inkovit na?in. Koncept u?e?e organizacije i pružanje cjeloživotnog obrazovanja zaposlenika su široko prepoznati kao klju?ni elementi dugoro?nog uspjeha.

Edukacija nastavnika Tehni?ke škole Slavonski Brod (15) i Tehni?ke škole Daruvar (10) za provo?enje novih kurikuluma – Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom  osigurana je kroz predavanja i prakti?ne vježb koje ?e biti uvedene i prenesene u?enicima i odraslima koji sudjeluju u navedenom kurikulumu.

Naš stru?ni tim za provedbu edukacija su:

 • Stev?e Arsoski, inž.el.
 • Doc.dr.sc. Ljubomir Majdandži?, dipl.ing.

 

 Index ÄŤlanka
SB Solarni demonstracijski centar
Fotonaponski sustav, javna rasvjeta i praktikum
Studijska putovanja
Sve stranice
 
Komentari (5)
Molba za literaturu
5Petak, 23 Prosinac 2016 15:18
Muhamed Rustempaši?
Molim Vas za informaciju kako da nabavim Priru?nik i Mapu za vježbe Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom. Da li to Vi možete isporu?iti uz odre?enu naknadu.
Priru?nik
4Utorak, 06 SijeÄŤanj 2015 19:55
Ana Gamilec

Molim Vas da mi date informaciju kako da nabavim Priru?nik od Ljubomira Majdandži?a i Mapu za vježbne od Stev?eta Arsovskog i druge knjige vezano za fotonaponske sustave. Molim Vas da mi date informacije o na?inu pla?anja i dostave navedenih knjiga. S poštovanjem!

upit za postavljanje solarne elektrane
3Petak, 12 Prosinac 2014 18:37
tomislav župan KOZAR?EVA 35 SLAV.BROD
stan 80 m2 okrenut ka jugu .koliko treba kilovata za kompletnu potrošnju sa grijanjem na solarnu energiju,te koliko je to financijski.
Pitanja vezana uz elektranu
2Utorak, 19 Lipanj 2012 18:07
Robert Rinkovec
Molim Vas da mi odgovorite na slijede?a pitanja:
1. Koliko el. energije je postrojenje proizvelo do sada po mjesecima?
2. Koliko košta ta elektrana ukupno sa svim administrativnim i tehni?kim troškovima?
3.Kolika je otkupna cijena proizvedene el. energije koju prodajete?
Srda?an pozdrav iz Varaždina.
Priru?nik
1Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 23:50
Darko Fileš
Poštovani,

Molim Vas za informaciju kako da nabavim Priru?nik i Mapu za vježbe Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom. Da li to Vi možete isporu?iti uz odre?enu naknadu. Jako sam zaiteresiran i za usavršavanje odraslih o toj temi, pošto smo putovali u Njema?ku i tim putem vidjeli mnogo solarnih sustava uz autoceste i na krovovima ku?a u pravcu Munchena i Stuttgarta.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?