Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Dinami?ka tehnologija energije plime i oseke E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 15 SijeÄŤanj 2015 02:05

U Kini se zbog velike potražnje za energijom na istoku i jugu zemlje uvijek traže novi na?ini za proizvodnju elektri?ne energije na lokalnoj razini. Dodatno se prema planovima razvoja planira smanjiti potrošnja fosilnih goriva ?ime bi se smanjilo i one?iš?enje zraka.

Konzorcij koji kombinira znanje Nizozemskih hidrauli?kih stru?njaka i svjetske projektantske infrastrukturne i konzultantske tvrtke ARCADIS radi na inovativnoj tehnologiji plime i oseke koja bi bila predvidljivi obnovljivi izvor energije koncentiran na Kinu. Naziv tehnologije je DTP (Dinami?ka energija plime i oseke), a ova nova metoda proizvodnje elektri?ne energije koristi energiju u osciliraju?im valovima plime i oseke koji se gibaju paralelno uz obalu epikontinentalnog pojasa i u kojima se pojavljuju jake hidrauli?ke struje. Takvi pojasi se nalaze u Kini, Koreji i Velikoj Britaniji.

Grupa je dobila po 2,5 milijuna dolara financiranja od Nizozemske i Kineske vlade. Konzorcij trenuta?no prou?ava isplativost izgradnje postrojenja na isto?noj obali Kine koje bi imalo mogu?nost isporuke energije za 10 milijuna ku?anstava, te snagu šest termoelektrana na ugljen ili plin.

DTP koncept

Cijeli koncept DTP-a su razvili inženjeri Rob Steijn i Kees Hulbergen iz ARCADIS-a, a u tom konceptu bi se morala izgraditi brana dužine skoro 30 kilometara okomito na obali koja bi završala na moru te time koristila hidrauli?ku snagu  strujanja zbog plime i oseke pomo?u turbina smještenih unutar same brane. Brana bi na svom kraju mogla imati još jednu okomitu braijeru ?ime bi imala oblik velikog slova Y ili T. S obzirom da brana blokira horizontalno ubrzanje plime i oseke stvara se sila koja se može iskoristiti korištenjem velikog broja konvencionalnih dvostruko usmjerenih turbina unutar brane. Za ovu tehnologiju nije potrebno imati veliku razliku izme?u plime i oseke nego otvorenu obalu. Ra?una se na mali pad od 1 do 3 metra uz jako veliki protok mora.


Slika 1: Potencijalni prikaz brane koja povezuje otok i kopno i ima vjetroagregate na vrhu

Prema modelu istraživa?a i studijama isplativosti jedna ovakva brana bi imala instaliranu snagu od 5 GW, odnosno 5.000 MW. Ako bi se izgradile dvije brane me?usobno udaljene više od 150 kilometara koje bi se spojile na istu elektroenergetsku mrežu bi one bile komplementarne pošto bi uvijek jedna radila sa maksimalnom snagom, a druga bi bila isklju?ena. S obzirom da se plima i oseka u potpunosti mogu predvidjeti i uvijek se pojavljuju u isto doba ova tehnologija omogu?ava elektroprivredama da lakše upravljaju ovim izvorom energije.

Za razliku od postoje?ih tehnologija koja zatvaraju cijela podru?ja sa jakim strujanjima, DTP-ov koncept ima prednosti i sa okolišnog aspekta i to na na?in da ne utje?e na strujanje plime i oseke unutar svog podru?ja djelovanja.

Ova inovacija dodatno poti?e još inovacija, jer ovakva brana može biti temelj za druge svrhe. Na primjer na vrhu brane se mogu postaviti vjetroelektrane, a ujedno mogu biti zaštita od valova i tsunamija, mogu se izgraditi postrojenja za iskorištavanje akvakulture, te služiti kao spoj izme?u otoka i kopna. Ceste bi se mogle postaviti na brani da olakšaju održavanje i servis za vjetroagregate i DTP turbine. Ove dodatne funkcije smanjuju trošak na na?in da ova tehnologija postaje konkurentna sa termoelektranama na ugljen.

Studija isplativosti u Kini

Rane studije su pokazale da velika DTP brana na Kineskoj obali ima potencijal proizvesti 5.000 MW ili više snage ?ime bi takav projekt postao jedan od najve?ih hidro projekata na svijetu. Teoretski potencijal ove tehnologije u Kini se procjenjuje na 80 do 150 GW što bi imalo veliki utjecaj na procijenjeni Kineski hidropotenicjal od 400 GW.

Projekt je trenuta?no u fazi izrade detaljnje studije izvodljivosti na najoptimalnijoj lokaciji za pilot projekt kroz ovu i idu?u godinu. Studija izvodljivosti pokriva razli?ite teme kao što su projektiranje, razli?ite funkcije plime i oseke, ekonomske troškove, socijalne i okolišne utjecaje, proizvodnju elektri?ne energije, te spoj na elektroenergetsku mrežu.

Tim trenuta?no prou?ava isplativost za dvije lokacije u Kini. Prema prvim procjenama više se isplati južna lokacija koja prema Kineskom Drugom institutu za oceanografiju (SIO) ima bolje uvjete na morskom dnu uz vrlo jaku plimu i oseku. Zbog toga je tim za južni projekt razvio detaljniji numeri?ki model, a sada se radi geološko istraživanje uz pomo? ultrazvuka. Idu?i korak ?e biti bušenje na dnu mora.

Prema preliminarnoj procjeni južna brana ima potencijal od 10.000 MW kroz 3.000 turbina ?ija bi instalirana snaga bila oko 3,5 MW. O?ito ?e efikasnost turbina biti vrlo bitna za isplativost projekta. Partnerska tvrtka Pentair Nijhuis je tako uspješno proizvela i nezavisno testirala fizikalni model turbine sa malim padom koja radi u dva smjera i omogu?ava relativno dobru sigurnost za ribe. Efikasnost ove turbine je ve?a od 85%, a njeno korištenje bi omogu?ilo proizvodnju elektri?ne energije i tokom plime i oseke bez utjecaja na lokalnu populaciju riba.

Daljnji razvoj

U budu?nosti bi DTP tim uz krucijalnu pomo? Kineskih partnera trebao nastaviti razvoj Kineskog DTP projekta na južnoj brani. Uz pomo? Kineske vlade koja treba nastaviti podržavati ovu tehnologiju partneri trenuta?no rade na poslovnom planu i tehni?kim informacijama potrebnim za daljnji razvoj projekta.

U isto vrijeme Europska Komisija sve više investira u inovativne tehnologije kao dio svog HORIZON 2020 programa, te je u kontaktu sa DTP timom u vezi razvoja na sli?an na?in kao u Kini. ARCADIS želi što više istražiti mogu?nosti DTP kao temelja za druge oblike energije ili za transportnu infrastrukturu.

Najve?i problem DTP-a je veli?inu tehnologije pretvoriti u prednost. Ako DTP brana može biti zaštita od poplava ili mjesto za postavljanje vjetroagregata, automatski se rješava problem troška proizvodnje energije, te se postiže dodatna vrijednost za DTP projekt. Ve? sada je ovaj projekt pomogao u razumijevanju na?ina na koji se giba more tokom plime i oseke, te je potaknuo daljnji razvoj turbina za male padove.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     dinami?ka tehnologija      plima i oseka      elektroenergetska mreža      vjetroagregati      brana      turbine
 
Komentari (1)
Loan offer
1Subota, 26 Kolovoz 2023 17:12
sumitihomelen
It is a pleasure to introduce Mr. Sumiti loan company to Everybody. I am a private money lender that gives out fast cash with no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?