Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Kolumne

Krah hrvatske energetske politike E-mail
Autor Mladen Ili?kovi?   
Ponedjeljak, 07 SijeÄŤanj 2013 23:27

Nekad je bolje pustiti ?itatelje/gledatelje da sami govore što ih mu?i. Jedno takvo pismo stiglo je nedavno na mail HTV-ove emisije Eko zona, a ovdje ga prenosimo u cijelosti:

Potpuni fijasko energetske politike na po?etku godine
za Fotonaponske elektrane

?a?i?ev pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a el. energije za fotonaponske elektrane prvo je ubrzao proceduru, a onda na po?etku godine ostavio bez posla stotine firmi koje su se nadale  poslu u tom dijelu energetike.

Dugo najavljivana energetska orijentacija nove vlade kao djelatnost gdje ?e otvoriti tisu?e radnih mjesta sa 01.01.2013 je doživjela potpuni neuspjeh, dapa?e stotine novootvorenih firma ostavila bez posla. Uslijedilo je to prvi radni dan, nakon što smo mogli pro?itati sa službenih stranica HROTE  da se kvota od 15 MW potrošila za 2013. godinu prije nego je godina zapo?ela. Da ne bude zabune usput je istaknuto da ?e svi zahtjevi biti vra?eni pošiljaocu.

http://www.hrote.hr/default.aspx?id=190

Dakle svi vi koji ste napravili idejni projekt a niste dostavili zahtjev za dobivanje statusa povlaštenog proizvo?a?a izvolite svoj projekt spremiti u ladicu za neko drugo vrijeme. ?ovjek se zapita zašto bar sada te zahtjeve ne stavljaju u red ?ekanja za 2014. godinu kao što su to napravili za prethodnu godinu.

Kako je nastao problem

Ako ostavimo to za razmišljanje vratimo se na samu ideju razvoja energetike u nas. O razvoju energetike kod nas se dosta dugo šutjelo i vjerojatno bi tako bilo i ubudu?e da nas ulazak u Evropsku uniju ne obvezuje da moramo imati 20% proizvedene energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine. To naše ponašanje je logi?no budu?i smo zadnjih dvadeset godina uglavnom gasili proizvodna postrojenja što je rezultiralo s jedne strane osloba?anjem snage za druge potroša?e koji nisu rasli po nekoj ve?oj godišnjoj stopi, a s druge strane nije bilo potrebno ulaziti u izgradnju postrojenja koja imaju objektivno skuplji  kWh. Ve?i dio vodenog potencijala je ve? odavno iskorišten a hidrocentrale amortizirane i proizvodni kWh iz njih je relativno nizak. Ostatak proizvedene elektri?ne energije dobivamo iz termocentrala i našeg dijela nuklearne elektrane Krško te uvoza. Kada je dobra hidrološka godina u HEP-u zadovoljno trljaju ruke, a kada je loša i proizvodnja iz vlastitih termoelektrana nije dovoljna tada se razlika namiruje skupim uvozom.

Ako znamo da je uz to HEP državna firma koja je služila uz ostalo i za pokri?e razli?itih  strana?kih, sportskih, državnih i drugih potreba jasno je da u takvim okolnostima nema mjesta za razgovor o razvoju i obnovi ve? sada starih postrojenja i pove?anju kapaciteta na svim naponskim nivoima.

Zašto je sada nastala jagma za ugradnju fotonaponskih ?elija potpuno je jasno budu?i su zadnje izmjene dobivanja statusa povlaštenog proizvo?a?a zaista pojednostavnile proceduru i skratile rok cijele operacije na podnošljivih 60 do 100 dana, uz to i vrlo prihvatljive otkupne cijene sa ukupnim rokom povrata investicije izme?u 4 i 5 godina daje odgovor na ovo pitanje.

Ali što sve to vrijedi kada se odre?ena kvota prvotno 10 MW, a kasnije pove?ana na 15MW za integrirane solarne elektrane (to su one na ku?ama)  potrošila za 30 dana. Zar je tako Vlada zamislila razvoj energetike i otvaranje novih radnih mjesta. Politi?ari nam stalno isti?u da je njihov posao stvaranje uvjeta za razvoj ali nije mi jasno na kakve uvjete misle. Da li je ova i ona prethodna Vlada pokušala pitati stru?ne ljude što treba napraviti da se kvote pove?aju na iznos koji bi stvarno garantirao razvoj. O?ito se u ovom slu?aju nešto zanemarilo, a to je ?injenica da predvi?ena kvota za cijelu Hrvatsku i to za cijelu kalandarsku godinu stane na krovove objekata koje se nalaze u krugu TLM u Šibeniku.

Rješenje problema

Uzevši sve ovo u obzir jedini na?in da se sprije?i potpuni fijasko je donošenje pravilnika po hitnom postupku o izmjeni na?ina odre?ivanja kvota na na?in da se male solarne elektrane do 10kW ne ograni?avaju kvotama, a ostale ve?ih snaga analogno dosadašnjem tarifnom sustavu vrednuju ali sa znatno pove?anim kvotama. Ovo ?e imati za posljedicu što ?e se na manjim elektranama zaposliti veliki broj projektanata, radnika a prinosi ?e uglavnom ostajati malim doma?instvima u Hrvatskoj. Sa stajališta elektro mreže tako?er je povoljnije imati puno malih dislociranih izvora nego nekoliko velikih. Pove?anje ukupne instalirane snage od sun?anih elektrana izazvati ?e pritisak na HEP da kona?no po?ne investirati u svoju distributivnu i prijenosnu mrežu što ?e za posljedicu imati kona?no pokretanje investicija.

Ukoliko se ovo ne dogodi nastati ?e novo nezadovoljstvo svih onih koji su otvorili firme potaknuti izjavama iz vlade da se okre?u energetskom sektoru, a brojna doma?instva pogotovo ona u Dalmaciji gdje je mogu?nost proizvodnje najve?a ostaviti bez prihoda od proizvodnje elektri?ne energije.

Elektromix d.o.o.
Živko Škevin dipl.ing.el.

Tags:     solar      fotonapon      energetska politika      HROTE      Pravilnik OIEKP      HEP-ODS
 
Komentari (6)
KAKO DANAS DOBITI KREDIT OD 1000 EURA NAD
6Utorak, 16 OĹľujak 2021 11:40
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
OIE
5Subota, 02 VeljaÄŤa 2013 19:57
Elektron obrt
Zašto se nitko od nas gra?ana ne zapita gdje su novci , odnosno nakanda za OIE,koji su gra?ani , ove jadne i napa?ene zemlje , godinama izdvajali kroz pla?anje ra?una za potrošenu struju HEP-u.
Zašto ova vlada obmanjuje pu?anstvo,zašto se nadležne institucije HEP;HERA ili HROTE ili ?ak i sama Vlada ne o?ituju o tome gdje su ti novci i koli?ina sa kojom se raspolaže pa da se temeljem toga podatka govori o OIE ili da Državu HR lijepo i legalno pred Europskim sudom u Strasburu tužimo za utaju , prevaru i obmanu nas gra?ana ove države .
Pustite više zakone koje donosite ili koje ?ete donijeti a ti?u se OIE jer stvarno više nemaju veze sa zdravom pameti jer topla voda je izmišljena davno a pamet se kupi sa tu?ih le?a.
Samo jedan primjer da je ovlašteni instalater SE Inženjer sa položenim stru?nim ispitom ,i da mora biti zaposlen u elektroinstalaterskoj firmi ili obrtu je jedan presedan u povijesti postojanja ?ovje?astva . Samo da naglasim što pravite od fotonpona bauk i kao da je to nešto što je palo sa Marsa , kada je naprimjer izrada el.instalacije, jedne ve?e ku?e daleko složeniji posao od naprimjer instalacije i montaže SFE od 10 kw ili ve?e.
Projektiranje manjih sustava treba prepustiti onome tko ima licencirane softwere od proizvo?a?a opreme ,a ne nekim (ve?ina)HR
partizanskim inženjerima pla?ati nešto što nemogu nikad priciznije i to?nije projektirati nego jedan licencirani softwer,jer znanje i iskustvo naših el.injženjera i projektanata je takvo da se temelji na partizanskim normama od prije 100 god. Imao sam se prilike uvjeriti na SFE Kanfanar , gdje sam izvodio montažu panela i spajanje stringova do invertera , ve?ina stvari su se radile po tri puta radi pogreške projektanta ili el.inženjera (neiskustvo i neznanje ),a tako jednostavan posao je bila ta SFE Kanfanar da ja koji radim u struci 20 god. bih bolje isprojektirao kompletan projekt i to na komadu malo ve?eg papira.Što ?ete kada je tako ,a sve proizilazi iz toga što se od fotonapona pravi kao da je svemirska tehnologija ,palo sa Marsa ili sli?no,a ustvari sasvim jednostavno , i što se ti poneki injženjer?i?i busaju u prsa a blage veze nemaju o svojoj struci ?ak neznaju što je FID sklopka i ?emu služi ali zato znaju dobro koristiti ove sulude zakone za OIE i to dobro napla?ivati.

Ostavljam Vam na razmišljanje
300
4Ponedjeljak, 21 SijeÄŤanj 2013 16:31
Ebete
Ovim ritmom, uz konstatno godišnje pove?anje kvote, država ne?e imati problema dose?i kvotu od 20% do 2020.g.
Država u prvom redu mora namakuti novac za nove godišnje ugovore i za to ide manjim koracima. To vam mora biti jasno. To što su mutni igra?i sko?ili na kvotu, to je drugi par postola.
Odgovor:
3Utorak, 08 SijeÄŤanj 2013 23:28
E J
Kao prvo, samo mala ispravka, planira se sa 1.500MW OIE do 2020. prema strategiji, od ?ega su vjetroelektrane 1.200MW.

Ina?e, smatram da svi koji su planirali graditi moraju ustrajati u pripremi i slanju dokumentacije - nema boljeg oblika pritiska na vlast i sve institucije da se kvota izvanredno proširi na iznos koji solar i zaslužuje! Tj. da se kvota za male sustave na krovovima od 10 i 30kW apsolutno ukine - jer tu su u pitanju ve?inom lokalni poslovi i lokalni mali investitori.
Zabluda
2Utorak, 08 SijeÄŤanj 2013 23:21
anonimac
Kao i prethodnik apsolutno se slažem sa autorom pisma, ali me ?udi da smo danas iznena?eni situacijom i bajkama o velikom poslu na projektima solarnih elektrana. Ve? kod odre?ivanja kvote od 15 MW za integrirane elektrane bilo je jasno da se radi o ukupnom poslu od cca 20 mil € i da to ne bi trebalo biti nešto na ?emu se može graditi dugoro?na politika razvoja. Do danas nejasna pravila vezana na odnos IPARDA i povlaštenog proizvo?a?a dodatno su navukla neke investitore koji do tada nisu razmišljali o investiranju u takve projekte. Pitanje je koliko ?e od tih projekata biti dovršeno i kad. Kako je mogu?e da istovremeno na stranicama MINGA možete prona?i poziv za prijavu na IPARD mjera 302 obnovljivi izvor i mišljenje nekog nepoznatog dužnosnika da to nije u skladu s politikom EU tj. da se to smatra dvostrukim poticajima. Tko ?e odgovarati za mogu?u štetu pojedincima koji su utrošili svoja sredstva i vrijeme ukoliko se projekti ne realiziraju na prvobitno planirani na?in. Drugi je problem sporost pojedinih regionalnih HEP-ova da mjesecima rješavaju prethodnu energetsku suglasnost i ugovor o priklju?enju. Postoje brojni investitori koji upravo zbog te sporosti nisu zahvatili svoj dio kola?a iako su realno na vrijeme ušli u projektiranje i predaju zahtjeva HEPU. Ako Hrvatska treba do 2020. ostvariti 300 MW obnovljivih izvora a od toga je 45 MW odre?eno da budu solarne elektrane onda se postavlja pitanje raspodjele te kvote na razne vidove OIE. Na primjer koliko je odre?eno za vjetro elektrane i koliko je do sada zaprimljeno zahtijeva? U pozadini svega stoje lobiji kojima ne odgovara da to bude posao za široke mase. Podijelili su mrvice, a kola?i se ?uvaju za velike igra?e. Idu?e što možemo o?ekivati je uvo?enje naknade (poreza) po kvadratu panela za korištenje sun?anih resursa.
O sposobnosti ministarstava i koordinaciji na relaciji HROTE - HEP dovoljno govori i pravilnik u kojem je odre?en o da ?e HEP uz prethodnu energetsku suglasnost ispostavljati predugovor ili ugovor (HROTE). Posao je prakti?ki završen a pravilnik još nije u funkciji . Možda bi bilo zanimljivo pokrenuti koji sudski spor ako netko ima PES a nije uspio predati zahtjev na HROTE (prema pravilniku to je obaveza HEP-a)
Zlo?in
1Utorak, 08 SijeÄŤanj 2013 07:47
Elektron obrt
Apsulutno se slažem sa autorom ovoga pisma jer je potpuno u pravu što se ti?e energetske slike u Hr.Pa zar našim ministrima i ostalim ne ide u glavu da je temeljno pravo ?ovjeka u ovome slu?aju HRVATA pravo na energiju u širem smislu , dakle kameno doba je prošlo ali u glavama naših ministara je izgleda tek u za?etku.Zašto se ne investira u energetsku infrastrukturu i distribuciju, što je dužnost HEP-a, a ne izmišljati neke projekte koji su nelog?ni i nemaju veze sa zdravom pameti tipa OMBLA ili TE PLOMIN .Samo da navedem jedan primjer u Pore?u u selu Nova Vas kda je vrijeme Boži?a napon u mreži je toliko slab da vam jedva žarulja može raditi a da ne govorim za ostalo pe?i , klime itd. i što je još zanimljivije to u HEP-u znaju i ne poduzimaju ništa jer i uvijek kada se nazovu fali neki mali dio i tako godinama , ništa drugo nago li sramota . Ovakva i sli?na doga?anja,afere,plja?ka državne imovine i novca u našoj HR su zlo?ini koji su gori i ve?i nego zlo?ini koje su ?ETNICI radili u HR za vrijeme domovinskog rata .

Pozdrav

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?