Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Njema?ka: oprezno s fotonaponom! E-mail
Autor Marijan Kalea   
ÄŚetvrtak, 26 SijeÄŤanj 2012 14:01

Prvi njema?ki zakon o obnovljivoj energiji (Erneuerbare-Energien-Gesetz, akroni­mom: EEG) donesen je 2000. godine, a posljednje njegovo noveliranje izvršeno je 2009. godine, prvenstveno radi postizanja cilja od 30% obnovljivih izvora u proizvodnji elektri?ne energije u 2020. godini.

Do 2009. godine, poticajna tarifa za otkup proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije (pa tako i fotonaponske proizvodnje) odnosila se na energiju koja ne služi vlastitoj potrošnji vlasnika tog postrojenja ni potrošnji tre?ih osoba eventualno priklju?enih na postrojenje poticanog izvora energije, odnosila se samo na energiju efektivno isporu?enu u mrežu.

Od 2009. godine (samo za fotonaponska postrojenja na zgradama do 30 kW) ili od 2010. godine (i za fotonaponska postrojenja do 500 kW), uvedena je i poticajna tarifa (dakako: niža) koja vrijedi za vlastito preuzimanje manjeg ili ve?eg dijela ukupne proizvodnje. Time se dodatno poti?e ugradnja fotonaponskih sustava na zgrade ili ograde za zaštitu od buke radi op?e koristi: disperzije opskrbe i šti?enja okoliša (prigušenja emisije CO2).

S druge strane, cijena izgradnje fotonaponskih postrojenja posljednjih godina doživljava doista dramati?an pad, tome uveliko pridonosi nadolaze?a velika kineska ponuda foto?elija. Još prije desetak godina cijena je manjih fotonaponskih sustava bila viša od oko 10 eura po vatu, da bi 2010. godine bila manja od 4 eura po vatu (za usporedbu: najjednostavnije plinske elektrane koštaju oko 0,5 eura po vatu – to nisu moderne plinsko-parne elektrane, one koštaju više od 1 euro po vatu, a vjetroelektrane 1-1,2 eura po vatu). Vidjeti sliku 1 – dijagram prikazuje prosje?ne europske cijene fotonaponskih modula koje predstavljaju približno polovinu cijene kompletne manje fotonaponske instalacije. Krajem 2011. godine, u Njema?koj se na internetu nude potpuno opremljeni fotonaponski sustavi po cijeni od nevjerojatnih samo 1,3 eura po vatu!

Stoga se u Njema?koj dogodio svojevrsni boom u dogradnji fotonaponskim sustavima u 2010. godini (slika 2). U toj godini radilo se doista o golemoj dogradnji: dogra?eno je nešto preko 7 400 MW novih fotonaponskih sustava; uz 9 914 MW na kraju 2009. godine bilo je 17 320 MW na kraju 2010. godine – porast je bio 75%! Bliže našem razumijevanju govore?i: porast fotonaponskih sustava u Njema?koj 2010. godine bio je 1,8 puta ve?i od instalirane snage svih hrvatskih elektrana (4 165 MW).

Pretpostavi li se da za 1 kilovat vršne snage treba 7 ?etvornih metara fotonaponskih modula, izlazi da je u 2010. godini u Njema?koj instalirano tih modula ukupne površine koju zauzima kvadrat ?ije su stranice 7 kilometara!

Za toliko veliku dogradnju fotonaponskim sustavima u Njema?koj, gra?ani i poduzetnici uložili su okruglo 19,5 milijarda eura u 2010. godini, ali – pri tome – uz 70% isporuka fotonaponskih modula iz Azije. To je ogroman novac, opet ga usporedimo s ?ime bližim: predstavlja gotovo polovinu bruto doma?eg proizvoda ?itave Hrvatske (to?no 45% od 45 milijarda eura)!

Vrlo ugledni Rajnsko-vestfalski ekonomski institut nazvao je ovo nov?ano optere­?enje svojevrsnim tsunamijem, te se zalaže ?ak za stanoviti moratorij na izgradnju novih objekata na obnovljive izvore energije, dok se ne riješi masovnija pohrana elektri?ne energije (jer se ve? sada u podnevnim sun?anim satima znatno jeftinije konven­cionalne elektrane guraju iz pogona) i izgradi snažnija prijenosna mreža, uklju?ivo za povezivanje sa susjedima (Švicarska, Austrija; radi korištenja tamošnjih crpno-akumulacijskih elektrana za pohranu).

Dogradnja koja se o?ekuje u 2011. godini biti ?e reda veli?ine 6 500 MW. Na daljnje prigušenje dogradnje djelovat ?e digresija (sniženje) otkupne cijene koja ?e se primjeniti od 1. sije?nja 2012. godine: postoje?a otkupna cijena od 28,7 centa/kWh za instalacije do 30 kW snizit ?e se za ?ak 15%, bit ?e dakle 24,4 centa/kWh. Uop?e, Nijemci su uveli godišnju digresiju otkupnih cijena ovisno od ukupne dogradnje u prethodnoj godini: ako je ta dogradnja bila visoka i digresija ?e biti viša, a ako je dogradnja bila manja i digresija ?e biti niža. To bi trebalo dovesti do ravnomjernije i prigušene dogradnje. Istaknimo i to da se nove otkupne cijene primjenjuju samo na postrojenja koja ?e se puštati u pogon nakon tog datuma, za sva postoje?a postrojenja vrijede onolike cijene kolike su bile u trenutku njihova puštanja u pogon i tako ?e biti zajam?eno 20 godina.

U Njema?koj javlja se zabrinutost takvim razvojem prilika! Ponajprije: to izaziva ogromni unaprijed zadani trošak proizvodnje elektri?ne energije. Samo za otkup proizvodnje iz fotonaponskih postrojenja dogra?enih 2010. godine, platit ?e se tijekom slijede?ih 20 godina ukupno 81,5 milijarda eura (?etverostruko više nego li je danas uloženo u izgradnju tih postrojenja)! Naravno, kako se tu radi o budu?em novcu, trebalo ga je diskontirati (prera?unati) na današnje vrijeme.

Ovaj trenutak, fotonaponska proizvodnja troši 55% ukupnih izdataka za otkup proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, a proizvodi samo 20% ukupne proizvodnje iz tih izvora i sudjeluje u pokri?u približno 3% ukupne godišnje potrošnje elektri?ne energije u Njema?koj.

Njema?ki kupci elektri?ne energije pla?aju od po?etka 2011. godine naknadu za otkup proizvodnje iz obnovljivih izvora energije od 3,53 centa/kWh, 70% više nego li godinu dana ranije.

A godišnje trajanje korištenja instalirane vršne snage fotonaponskih sustava u njema?kim prilikama je 875 sati u ukupno 8760 godišnjih sati. To, dakle, zna?i da bi se sva fotonaponska proizvodnja neprekidno uz vršnu snagu proizvela u jednom od svakih deset sati u godini, u ostalih devet sati dobavu bi trebalo osigurati iz drugih izvora. Time se razumno ruši iluzija o samodostatnosti koju uporno protežiraju "solarci" i ostali "zeleni".

Olakšavaju?a okolnost pri tome je ta da Sun?evo zra?enje ima stalnu i unaprijed poznatu periodi?nost: jednu s trajanjem perioda od 24 sata (dnevna i no?na izmjena) i drugu s trajanjem jedne godine (ljetna i zimska izmjena). Stoga se može dovoljno pouzdano o?ekivati pojava Sun?eva zra?enja (uz odstupanja izazvana teku?im meteorološkim prilikama: vedrom ili obla?nom vremenu) i unaprijed prihvatljivo to?no planirati dnevno pokrivanje dijagrama optere?enja (što fotonaponske sustave bitno razlikuje od vjetroelektrana).

Elektri?na mreža, ukoliko bi se nastavilo s godišnjom dogradnjom iz 2010. godine, doživjela bi kolaps – bivala bi preoptere?ena „sun?anom“ proizvodnjom, smatraju u njema?koj agenciji za energiju, DENA. Drže da bi godišnja dogradnja od približno 1000 megavata bila primjerena, tako bi se do 2020. godine došlo do ukupno otprilike 30 gigavata fotonaponskih sustava u Njema?koj.

U Njema?koj nema više prostora za pove?anje broja radnih mjesta proizvodnjom fotonaponskih modula, primjerice njema?ki Bosch Solar najavljuje preseljenje te proizvodnje u Maleziju i Sjedinjene Ameri?ke Države (!). Svjetski tržišni udio Njema?ke pao je s 15,4% na 9,7% a udio Kine porastao je s ?etvrtine na 48% u svjetskim isporukama. Pri tome, kvaliteta je azijskih proizvoda ravnopravna europskim, potvrdilo je to ispitivanje neovisnih njema?kih laboratorija.

?ime zaklju?iti? Najbolje usporedbom s hrvatskim prilikama. Današnja otkupna cijena u Hrvatskoj dvostruko je ve?a od one kakva ?e biti od 1. sije?nja 2012. u Njema?koj: iznosi otprilike 3,7 kuna/kWh (srednja vrijednost za sustave do 10 kW i do 30 kW) dakle 49 centa/kWh. Treba je radikalno sniziti. Uvesti bi trebalo i nižu poticajnu cijenu za onaj dio fotonaponske proizvodnje koji vlasnik postrojenja utroši u vlastitu ku?anstvu, sada se sva fotonaponska proizvodnja u nas poti?e. Produljenje zajam?enog razdoblja a današnjih 12 na 20 godina (kako to traže naši „solarci“) nema ekonomskoga opravdanja, jer se i tijekom 12 godina otkupa udvostru?uje novac uložen u izgradnju postrojenja. U Austriji je razdoblje zajam?ena otkupa 13 godina. Trebalo bi uvesti i stalnu godišnju digresiju otkupnih cijena (sada postoji samo progresija, sukladna inflaciji), sumjerljivo sniženju cijena fotonaponskih sustava na tržištu. Dakako: sve to ne odnosi se na postrojenja koja su ve? na mreži, za njih vrijedi ono što je vrijedilo u trenutku njihova priklju?ka. Uz takve okolnosti, trebalo bi podi?i – ali oprezno – granicu ukupne instalacije fotonaponskih sustava u nas, koja je danas odre?ena s 1 megavat.

Kona?no u vezi sa Suncem, a jako bitno: apsolutno, efikasno i bez daljeg odlaganja, trebalo bi favorizirati u nas toplinsko korištenje Sun?eva zra?enja, kolektorima instaliranim u priobalju (najjednostavnije: jednokratnim nov?anim bonusom po ?etvornom metru kolektora, koji bi se ostvario nakon fizi?kog instaliranja).

Marijan Kalea

Tags:     Marijan Kalea      Njema?ka      fotonapon      solar
 
Komentari (1)
Proizvodnja iz OIE 'pokrila' 80% optere?enja u Njema?koj u 11. satu 8. svibnja 2016.
1Utorak, 31 Svibanj 2016 14:29
Marijan Kalea_1
U Njema?koj instalirano je nešto više od 40 GW (tisu?a megavata) sun?anih elektrana i gotovo 40 GW vjetroelektrana. Samo te dvije vrste najzastupljenijih elektrana na OIE zajedno ?ine preko 40% ukupne instalacije svih njema?kih elektrana koja iznosi preko 190 GW. Može se dogoditi da se poklopi dobar angažman sun?anih elektrana i povoljni angažman vjetroelektrana u jednom-dva sata oko podneva. Kako je vršno optere?enje u kasno prolje?e pa sve do rane jeseni u Njema?koj tako?er oko podneva (u hladnijim mjesecima je nave?er, kada nema osun?anja) tada se može dogoditi da konvencionalne elektrane moraju naglašeno znatno sniziti svoj angažman (naravno samo oko podnevnih a vedrih sati kada je Sun?eva dozraka najve?a). Tako da je tada veliki pritisak na što ve?i mogu?i izvoz iz Njema?ke. To se dogodilo u nedjelju 8. svibnja 2016. u 11-tom satu; tab. 1.

Gotovo ?itavog dana je proizvodnja iz elektrana na OIE bila gotovo podjednaka ili ?ak znatno ve?a (u podnevnim satima) od proizvodnje konvencionalnih elektrana. Naglasimo da Nijemci ura?unavaju u konvencionalnu proizvodnju crpno-akumulacijske HE, a ne u OIE (što je to?no, jer više energije potroše za crpljenje nego što proizvedu u turbinskom radu), ali akumulacijske HE bi trebalo ubrajati u elektrane na OIE. Me?utim, te su HE uglavnom iz davnijeg vremena, stoga 'konvencionalne', kada su još bile jedine na obnovljiv izvor pa je takvo njema?ko gledanje opravdano. Proto?ne HE pribrajaju elektranama na obnovljive izvore energije. ?ak je i angažman nuklearnih elektrana u podnevno vrijeme morao biti malo snižen (što nije poželjno za NE), a znatnije je bio snižen angažman TE na mrki i kameni ugljen.

Tablica 1. Pokrivanje ukupne proizvodnje elektrana u Njema?koj 8. svibnja 2016. u 11:00 sati

Opis Snaga(GW) Udio(%)Udio(%)
Ukupno konv. elektrane 22,2 28,9 32,5
Optere?enje 68,4 89,2 100
Sun?ani angažman 26,1 34,0 38,2
Vjetreni angažman 20,8 27,1 30,4
Proto?ne HE 2,5 3,3 3,7
Elektrane na biomasu 5,1 6,6 7,5
Ukupno elektrane na OIE 54,5 71,1 79,7
Ostale konv. elektrane 0,7 0,9 1,0
CAHE i akumulacijske HE 0,5 0,7 0,7
Plinske TE 7,2 9,4 10,5
TE na kameni ugljen 1,7 2,2 2,5
TE na mrki ugljen 6,8 8,9 9,9
Nuklearne elektrane 5,3 6,9 7,7
Ukupno konv. elektrane 22,2 28,9 32,5
Sveukupna proizvodnja 76,7 100 112,1
Izvoz dijela proizvodnje 8,3 10,8 -

Tablica 1. daje pregled vrijednosti angažmana svih elektrana u tom 11-tom satu osmoga svibnja. U tom satu, pokrivanje optere?enja iz elektrana na OIE bilo je približno 80%, dok su preostalih 20% pokrivale konvencionalne elektrane. Uzme li se ukupna proizvodnja svih elektrana kao 100%, u Njema?koj je potrošeno 89%, a preostalo je gotovo 11% za nužni izvoz. Da on nije mogao biti ostvaren, još bi se konvencionalnih elektrana moralo 'ugasiti', kako bi se omogu?ilo potpuno preuzi-manje proizvodnje iz OIE, a ostala ravnoteža izme?u proizvodnje i potrošnje.

Godišnje vršno optere?enje elektroenergetskog sustava Njema?ke (zimi nave?er) je otprilike 82 GW, pa mogu u tom trenutku posve izostati sve elektrane na OIE – još uvijek ?e biti dovoljno konvencionalnih elektrana da svojim angažmanom namire vršno optere?enje. Njema?ka ima omjer ukupne instalacije elektrana i vršnog optere?enja otprilike 2,3 – za 130% je ve?a rezerva, ukupna instalacija elektrana, od vršnog optere?enja.

Dosta je europskih zemalja kojima je 2014. godine rezerva bila ve?a od 100% (dakle instalacija elektrana ve?a dva puta od vršnog optere?enja): Švicarska (?ak 264%), Danska i Španjolska (obje 150%), Rumunjska (148%), Italija (142%), Portugal (116%), Austrija (108%), ?eška (106%), a sve ?lanice ENTSO-E u cjelini imaju tu rezervu 96%. Hrvatska je 2014. imala je rezervu od samo 44%; dakako nije ura?unata u rezervu polovica NE Krško, jer nije na podru?ju Hrvatske. 'Našu' polovinu proizvodnje NE Krško mi uvozimo, a Slovenija izvozi.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?