Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 12 SijeÄŤanj 2014 23:17

Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost planira tijekom ove godine s 97 milijuna kuna sufinancirati projekte energetske u?inkovitosti u zgradarstvu, a dio tog novca mo?i ?e dobiti i gra?ani koji ?e se posredstvom jedinica lokalne samouprave ili upravitelja zgrada mo?i kandidirati za natje?aje Fonda.

Sredstva ?e se, izme?u ostalog, davati za obnovu fasada, toplinsku izolaciju, termoizolaciju krova, zamjenu stare stolarije, ali i za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U Fondu o?ekuju raspisivanje natje?aja po?etkom ožujka.

Cilj mjera energetske u?inkovitosti je smanjenje ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini, ?ime se izravno utje?e na ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, te duži životni vijek zgrade, a doprinosi i zaštiti okoliša.

Uštede koje se mogu posti?i obnovom fasada ovise o nizu ?imbenika, poput trenuta?nog energetskog razreda zgrade, materijala od kojeg je zgrada izgra?ena, lokacije, namjene korištenja i sl.

Primjerice, kod dvije ku?e identi?ne površine, od kojih je jedna gra?ena od pune opeke i bez ikakve izolacije, a druga od šuplje 25-centimetarske cigle s toplinskom izolacijom od 10 centimetara, razlika u troškovima za grijanje može biti i do šest puta u korist potonje ku?e.

Fond je ve? tijekom prošle godine sufinancirao 141 projekt pove?anja energetske u?inkovitosti u stambenim i nestambenim zgradama ?ija je ukupna vrijednost iznosila 377 milijuna kuna.

Gra?ani koji su podnosili prijave na natje?aje županija, gradova ili op?ina na ?ijem se podru?ju nalazi obiteljska ku?a morali su, izme?u ostalog, dostaviti dokaz o prebivalištu i vlasništvu nad objektom, te posjedovati odgovaraju?i pravomo?ni akt kojim je dopušteno gra?enje obiteljske ku?e u kojoj se planira provedba projekta.

Od Fonda su dobili do 40 posto sredstava u odnosu na opravdane troškove ulaganja, ali ne više od 30.000 kuna po projektu, dok je najmanje 10 posto sredstava osigurala jedinica lokalne samouprave iz svojeg prora?una.

Upraviteljima više stambenih zgrada, koji su u ime suvlasnika podnosili ponudu, Fond je subvencionirao kamate na kredite do 800.000 kuna po projektu.

Novim Fondovim programom sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada taj ?e se iznos ove godine pove?ati, tako da ?e se davati do 40 posto opravdanih troškova, najviše do 1,4 milijuna kuna po projektu.

Energetskom obnovom starih zgrada, posebice onih gra?enih prije 1980. godine, može se uštedjeti na potrošnji toplinske energije i više od 60 posto.

U sklopu sufinanciranja projekata energetske u?inkovitosti u zgradarstvu prošle godine je sredstvima Fonda obnovljeno 55 dje?jih vrti?a i škola ?ija izgradnja ne zadovoljava današnje standarde.

Jedan od oglednih primjera je rekonstrukcija srednje škole u Koprivnici, koja je prije obnove bila u energetskom G razredu i godišnje trošila 426 kWh po ?etvornom metru. Nakon gra?evinskih zahvata ušla je u energetski B razred s potrošnjom od 54 kWh, što zna?i poboljšanje za ?ak pet energetskih razreda.

Trošak grijanja je u prosjeku manji 55 do 60 posto, što je golema financijska ušteda, pogotovo jer je škola u zimskom razdoblju za plin mjese?no pla?ala i po 300.000 kuna.  Zanimljiv primjer je i obnova u?eni?kog doma i srednjih škola u Varaždinu gdje je zamjenom stolarije i obnovom fasada potrošnja energije smanjena za 70 do 85 posto.

Fond ?e tako?er nastaviti sa sufinanciranjem energetskog certificiranja. O?ekuje se veliki interes budu?i da je tijekom prošle godine s 27,8 milijuna kuna sufinancirana izrada energetskih pregleda za 2226 javnih i stambenih zgrada, kao i da ove godine sve nekretnine koje se oglašavaju za prodaju moraju istaknuti energetski razred objekta.

Izvor: www.business.hr

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?