Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Ivana Aleri?   

 

  • VRSTE GEOTERMALNIH LEŽIŠTA

Geotermalno ležište je spremnik toplinske energije unutar Zemljine kore iz kojeg se na ekonomi?an na?in može dobiti toplina koja se na površini koristi za proizvodnju elektri?ne energije, u industriji, poljoprivredi, ugostiteljstvu, ku?anstvima itd.

Kada govorimo o geotermalnim ležištima mislimo zapravo na geotermalne vode koje se nalaze u podzemnim ležištima i vode koje prolaze kroz podzemna ležišta. Me?unarodno uvriježena terminologija za podjelu izvora još uvijek ne postoji, stoga ih dijelimo na više na?ina:

  • prema stupnju istraženosti izvora
  • prema vrsti geotermalnih ležišta
  • prema temperaturi ležišnog fluida.

Geotermalno ležište razlikuje se od geotermalne rezerve upravo u faktoru ekonomske isplativosti crpljenja izvora. Ležište karakteriziraju njegova dubina, debljina i opseg, svojstva stijena, salinitet i geokemija postoje?ih fluida u ležištu te temperatura, poroznost i propusnost stijena.

Geotermalni rezervoar
izvor: geothermal.marin.org

Fokusiraju?i se na iskorištavanje geotermalne energije u energetske svrhe, najzna?ajnija podjela ležišta je prema temperaturi odnosno termodinami?kim i hidrološkim obilježjima izvora. Tako razlikujemo:

  • ležišta vru?e vode - osnovno obilježje je teku?a voda kao kontinuirana faza. Ve?ina geotermalnih ležišta su ležišta vru?e vode. Ako je temperatura dovoljno visoka (>170 °C), voda se na površini može pretvoriti u paru i koristiti izravno u turbini za proizvodnju elektri?ne energije. Ako je temperatura izme?u 100° i 180 °C, toplinska energija se koristi za isparavanje sekundarnog fluida koji pokre?e turbinu (binarna geotermalna elektrana). Za ve?inu ovakvih ležišta karakteristi?ne su površinske manifestacije u obliku pare, vru?e vode i sli?no. U današnjem tehnološkom razvoju, ova vrsta ležišta je jedina pogodna za komercijalnu proizvodnju elektri?ne energije.
  • ležišta suhe vodene pare - vrlo su rijetka. Najjednostavnija su i najjeftinija za iskorištavanje. Prirodna suha vodena para može se izravno koristiti za proizvodnju elektri?ne energije u klasi?nim parnim turbinama.
  • vru?e i suhe stijene - na ve?im dubinama nalaze se velike mase stijena u kojima je akumulirana toplinska energija, no siromašne su fluidom ili je propusnost toliko niska da je komercijalizacija prakti?ki nemogu?a. Za iskorištavanje ove vrste resursa, ležište se podvrgava hidrauli?kom lomljenju. Potrebno je dovoljno duboko izdrobiti stijene kako bi se dobila dovoljno velika površina za prijelaz topline izme?u stijene i vode koja se kroz umjetnu bušotinu utiskuje me?u stijene. Ugrijana voda se odvodi kroz drugu bušotinu na površinu i tamo se iskorištava. Ovaj proces danas je u istražnoj fazi te nije ekonomski isplativ.
  • ležišta tople vode pod visokim tlakom - nalaze se na vrlo velikim dubinama, umjerene su temperature i sadrže otopljeni metan. Današnjom tehnologijom nije mogu?e ekonomski isplativo iskorištavati takve izvore.

Stijene su relativno loš vodi? topline stoga nije dovoljno samo dose?i toplu stijenu ve? je toplinu potrebno izdvojiti pomo?u cirkulacijskih fluida koji putuju šupljinama i rascjepima stijene. Jednostavno re?eno, prilikom korištenja geotermalne energije potrebne su minimalno dvije bušotine – utisna i proizvodna. Proizvodnom bušotinom crpi se toplina (kroz zagrijani fluid) dok se utisna bušotina koristi za obnavljanje geotermalnog ležišta. Stoga, iako na dubini gotovo svugdje postoje tople stijene, postoje?e tehnološke barijere ?ine ih neekonomi?nima na ve?ini mjesta za pridobivanje energije.

Geotermalna elektrana
izvor: geothermal.marin.orgIndex ÄŤlanka
Iskorištavanje geotermalne energije u energetici
Vrste geotermalnih ležišta
Na?ini primjene geotermalne energije
Upotreba geotermalne energije i utjecaj na okoliš - Geotermalna energija u Hrvatskoj
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?