Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Leo Jerki?   

Hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode pretvara prvo u mehani?ku, a potom u elektri?nu energiju.

Hidroelektrane se mogu podijeliti prema više razli?itih faktora: visina pada, na?in korištenja vode, vrsta akumulacijskog bazena i smještaj strojarnice. Još jedna uobi?ajena podjela je po instaliranoj snazi na male i velike hidroelektrane pri ?emu su male naj?eš?e definirane do snage od 10 MW. U Hrvatskoj je tako?er definirana podjela na velike i male hidroelektrane s time da su male hidroelektrane prema zakonu poticani izvor energije, a poticaj se o?ituje kroz zakonski regulirane otkupne cijene elektri?ne energije iz takvih hidroelektrana.

Hoover dam
Slika 1: Hoover dam u SAD-u, jedna od najpoznatijih HE na svijetu (izvor: www.destination360.com)

Izme?u 18 i 20% ukupne svjetske proizvodnje elektri?ne energije potje?e iz hidroelektrana. U razvijenim zemljama je ve? iskorišten ve?i dio hidroenergetskog potencijala (Europa i Sjeverna Amerika) dok je kod drugih taj postotak puno manji. Europa je dosad razvila 65% svog potencijala, Sjeverna Amerika 61%, Australija 40%, Azija 20%, Južna Amerika 19%, a Afrika samo 7%.

Na slici 2 vidi se da najve?i udio u ukupnoj proizvodnji elektri?ne energije iz energije voda ima Azija sa 39%, a za njom slijede Sj. Amerika sa 26%, Južna Amerika sa 18% i Europa sa 13%. Afrika tu, unato? svojim velikim potencijalima sudjeluje sa samo 2%.

Udio proizvodnje hidroelektrana
Slika 2: Udio u ukupnoj proizvodnji elektri?ne energije iz hidroelektrana u svijetu (izvor: www.iea.org)

1995. godine je instalirana snaga svih malih hidroelektrana (MAHE) u svijetu iznosila 26 582 MW. Od toga je oko 7 000 MW bilo u Kini i 11 000 MW u Europi. Danas postoje dva razli?ita scenarija razvoja MAHE. Prema prvom scenariju koji se zove "Business as Usual"  se procijenjuje da ?e instalirana snaga do 2020. godine biti 51 705 MW. Prema drugom scenariju "Ubrzani razvitak" se procjenjuje da ?e do 2020. biti instalirano ?ak 71 905 MW snage u MAHE. U Hrvatskoj je trenuta?no instalirano oko 25 MW snage u MAHE.  Sveukupni hidroenergetski potencijal za male hidroelekrane u svijetu iznosi oko 180 GW.

Zanimljivo je primijetiti da Norveška više od 99% potreba za elektri?nom energijom zadovoljava iz energije vode, s time da još 25 svjetskih država ovise o energiji vode više od 90%. Sveukupno više od 60 zemalja koristi hidroenergiju za više od 50% svojih potreba za elektri?nom energijom (i Hrvatska je me?u njima).


 

Hidroelektrana Itaipu
Slika 3: Hidroelektrana Itaipu (izvor: ga.water.usgs.gov)

Najve?a hidroelektrana na svijetu je dugo vremena bila hidroelektrana Itaipu koju su zajedni?ki izgradili Brazil i Paragvaj, a ?ija je ukupna snaga 14 000 MW. Sada je najve?a hidroelektrana u Kini. Zove se Three Gorges Dam (Brana tri klanca) i trenuta?no joj je snaga 18 300 MW, a kada bude dovršena ?e imati snagu od ?ak 22 500 MW. Unato? tome ukupna proizvodnja elektri?ne energije iz te hidroelektrane ?e biti manja od Itaipua.

U top 10 najve?ih hidroelektrana na svijetu se još nalaze jedna iz Kine, dvije iz Kanade, jedna iz SAD-a, još jedna iz Brazila i dvije iz Rusije koje su i najve?e u Europi sa snagom od 6 000 MW.

Jedna od prednosti energije vode je što izgradnjom brana nastaju jezera koja se mogu iskoristiti u razli?ite rekreacijske svrhe kao što su pecanje, skijanje na vodi, kupanje, rafting i sli?no. Druga prednost je što mogu pomo?i u reguliranju toka rijeka, ?ime se mogu smanjiti neželjeni doga?aji kao što su poplave. Mana hidroelektrana (pogotovo velikih) je da mijenjaju tok vode, zauzimaju veliki prostor sa svojim akumulacijama, te time mijenjaju sliku prirodnog okoliša.

U Hrvatskoj su trenuta?no u pogonu 23 ve?e  hidroelektrane:

  • HE na rijeci Dravi : HE Varaždin (2 x 43 MW), HE ?akovec (2 x 40,3 MW), HE Dubrava (2 x 37,5 MW),
  • HE u slivu rijeke Kupe: HE Ozalj (3 x 1,34 + 2 x 1,3 MW), HE Gojak (3 x 16,8 MW), HE Zeleni Vir (2 x 0,9 MW)
  • HE u slivu rijeka Lo?varke i Li?anke: HE Vinodol (3 x 28 MW), CHE Fužine (1 x 4,9 MW) i CHE Lepenica (1 x 1,14 MW),
  • HE na rijeci Rje?ini: HE Rijeka (2 x 19,28 MW)
  • HE u slivu rijeka Like i Gacke: HE Senj (3 x 72,5 MW) i HE Sklope (1 x 23,5 MW),
  • HE na rijeci Zrmanji: RHE Velebit (2 x 140/125 MW),
  • HE na rijeci Krki: HE Golubi? (2 x 2,75 MW), HE Miljacka (3 x 6,7 + 1 x 4 MW), HE Jaruga (2 x 2,94 MW)
  • HE na rijeci Cetini: HE Peru?a (2 x 21,3 MW), HE Orlovac (3 x 79 MW), HE ?ale (2 x 20,4 MW), HE Zaku?ac (2 x 110,5 + 2 x 138,3 MW)  i HE Kraljevac (2 x 20,8 + 1 x 12,8 + 1 x 4,8 MW), i
  • HE na slivu rijeke Trebišnjice: HE Dubrovnik (2 x 108,2 MW) i HE Zavrelje (1 x 1,9 MW).

Hidroelektrane u RH
Slika 4: Pregled hidroelektrana u Hrvatskoj (izvor: www.fer.hr)

Tako?er je izgra?eno HE Leš?e (42,3 MW), a planiraju se još HE Podsused, HE Kosinj, HE Novo Virje i HE Ombla. Ukupna snag svih instaliranih HE na teritoriju Republike Hrvatske je 2063,3 MW.

U Hrvatskoj je instalirano još nekoliko malih hidroeletrana, a postoje planovi za ve?i broj novih malih hidroelektrana koje ko?i jako duga i komplicirana procedura za dobijanje potrebnih dozvola tako da nijedna nije blizu po?etka gradnje.

Tags:     energija vodotoka      iskorištavanje      energetika      hidroelektrane
Index ÄŤlanka
Iskorištavanje energije vodotoka u energetici
strana 2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?