Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin - Bomeometar - #6 E-mail
Autor Ljudevit Emi?   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

 

Bomeometar

bioplinZa pripremu sirovine i kontrolu njene gusto?e vrlo je prakti?no koristiti bomeometar. Pokušajte prona?i instrument s opsegom skale 1,00-1,40 - to je od 0-40 po Bomeu. Ukoliko mjerenje uzorka pokaže vrijednost 1,10-1,34, to je 12,5-36,5 po Bomeu što je izme?u 8 i 10 % krutih tvari u sirovini.

Pri tom mjerenju (pazite na ve?e krute sastojke koji vam mogu poremetiti mjerenja) opet koristite tri uzorka, dobivene vrijednosti zbrojite i podijelite s tri što daje najvjerojatniju gusto?u sirovine.

Doziranje sirovine, rezime

Pravilnim doziranjem ?ete dobiti više plina, više kvalitetnog gnojiva, smanjiti mogu?nost zaraze. Treba uvažiti ?injenicu da gove?i izmet sadrži više vode od svinjskoga, a kokošji manje od svinjskoga. Prilikom ra?unice za doziranje ra?unajte s tim da sirovina mora provesti 40 dana u AD-u. Dakle dnevni obrok mora biti 1/40 zapremine AD-a. Taj podatak vam je alfa i omega rada s AD-om. Stvar se može izraziti i druga?ije. Ako je dnevni obrok 10 kg svježeg svinjskoga izmeta, tada treba u njega umiješati do 15 litara vode po m3 AD-a, i to?ka. Jednu je stvar dobro kontrolirati. Kada ste sirovinu usuli u AD, proše?ite do izlaznog bazena i prekontrolirajte je li toliko i izašlo u taj bazen, a tada digestat  ispustite u lagunu za aeraciju. KOLI?INA IZIŠLOG DIGESTATA MORA BITI JEDNAKA KOLI?INI SIROVINE KOJU STE UPUSTILI U DIGESTOR.

Mogu?i problemi i rješenja pri radu s digestorom

Naro?ito kod sakupljanja izmeta i urina u peradarnicima. Jedno od rješenja ako nisu na stelji nego u  gajbama, prostrti ispod gajbi liš?e, travu. Tu masu u odre?enim intervalima ?istiti, primijeniti (djelomi?no kompostiranje) i upuštati u digestor.

Sirovina biljnog porijekla

U svrhu pove?anja proizvodnje plina i omogu?ivanja pravilne digestije te sirovine, sva biljna masa mora biti podvrgnuta djelomi?nom kompostiranju. Proces djelomi?nog kompostiranja traje 7-10 dana, ovisno o temperaturi okoliša. Kroz to vrijeme aerobne bakterije ?e pripremiti biljnu sirovinu za anaerobni proces.

Ako se ne provede kompostiranje sva biljna masa ?e isplivati na površinu i zaustaviti proces digestije. Nekompostirana biljna masa pluta na vodi.

Proces kompostiranja razlaže voštanu ovojnicu i vlaknaste tvari biljke. Što ?e bilje biti sitnije sjeckano, drobljeno, to ?e proces kompostiranja biti brži i dobiti ?e se više plina.

Za ubrzanje kompostiranja može se pregledati neki poljoprivredni priru?nik. Masi se dodaje hidratno vapno ili enzimi za fermentaciju (kvasac). Prednost kompostiranja je i u tome da snizuje odnos ugljik/dušik u biljkama. Taj se odnos obi?no kre?e od 60:1 - 100:1. Nakon tjedan dana odnos pada na 16:1 - 21:1, što je mnogo bliže idealnom okolišu u digestoru.

JOŠ JEDNOM TREBA NAGLASITI: SIROVINA DODANA DIGESTORU, NE SMIJE BITI LAKŠA OD VODE.

Na površini ?e nastati kora, koja ?e ometati pravilnu digestiju i isplinjavanje. Hrana za stoku treba biti što sitnije isjeckana, samljevena. Ma radite s njom što ho?ete samo da bude što sitnija. Stelju za stoku tako?er što sitnije isjeckati i kompostirati prije miješanja s fekalijama.

Izmetu preživa?a: goveda, ovce, koze, niukom slu?aju ne dozvoliti da se osuši. Što god poslije radili ono ne?e apsorbirati vodu nego ?e plutati na površini i ometati proces. Dakle, tu vrstu izmeta održavati vlažnom do ulaska u digestor.

Što više koristiti izmet preživa?a. Dapa?e, on mnogo efikasnije razlaže tvari u digestoru.

Razli?ite biljke, stupanj isjeckanosti bilja i razli?ita godišnja doba zahtijevaju i razli?ite periode kompostiranja. Za toplog vremena iznad 20oC treba 7-10 dana, a za hladnog vremena ne ispod 10 - 15 dana.

Kod sakupljanja sirovine nastojati pokupiti što manje ne?isto?e koja ne fermentira.

Posebno za uzgajiva?e svinja: Ako se „na nesre?u“ bavite samo svinjama, obvezno morate dodavati izmetu što sitnije nasjeckanu, samljevenu, zdrobljenu i najvažnije djelomice kompostiranu biljnu masu. Radite s njom što god vam padne napamet samo da ne ispliva na površinu AD-a. Žetveni ostaci, liš?e, uglavnom suha tvar, zahtijevaju duže kompostiranje od svježe zelene mase. I pri kraju ovog poglavlja ekvivalenti koli?ine izmeta pojedinih životinja.

Koli?ina izmeta. 25 junica, = 17 mlije?nih krava, =183 svinje, =23 konja, =44000 pili?a.

DA PONOVIMO. SIROVINE ZA DIGESTOR SU: Sve vrste gnoja, klaoni?arski otpad (osim kostiju, masno?e i dlaka), žetveni ostaci, rije?ni i ribnja?arski korov, te svi ostali biljni ostaci. Tako?er otpad prehrambene industrije, restorana, i otpad od fermentacije u prehrambenoj industriji.

Izuzeci: Jedini izuzetak je priprema sirovine za šaržni AD. Pri radu tog AD-a pretežno se koristi biljna masa, kod koje je vrlo velik odnos C/N. Takvoj (biljnoj) sirovini se mora (nakon kompostiranja) dodati i nešto hrane u obliku izmeta životinja. Ti šaržni AD-i su vrlo profitabilni pošto proizvode i do sedam puta više plina u odnosu na AD koji koristi pretežno izmet životinja. Šaržne digestore je jednostavnije napraviti, jer su tehni?ki manje zahtjevni. S druge strane šaržni AD-i zahtijevaju više fizi?kog rada u pripremi sirovine.

 

S time bismo završili uvodni dio. No budite uvjereni. Posjetit ?ete ga dosta ?esto. Koji puta i u panici.

 

Možete krenuti dalje. (Uskoro!)

Tags:     bioplin      dobivanje bioplina      anaerobna digestija      digestor      ekologija      uradi sam
Vezane vijesti


Index ÄŤlanka
Ovo sve morate znati - bioplin
Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2
Teorija i praksa digestije - #3
Sastav, priprema sirovine za digestor, i na?in punjenja digestora - #4
Ovaj dio obvezno pro?itajte - #5
Bomeometar - #6
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?