Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin - Sastav, priprema sirovine za digestor, i na?in punjenja digestora - #4 E-mail
Autor Ljudevit Emi?   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

 

Sastav, priprema sirovine za digestor, i na?in punjenja digestora

  • Organski otpad se u grubo može podijeliti u dvije grupe.
  • Otpad bogat ugljikom: Trave, žetveni ostaci, itd. (Kompostiranje)
  • Otpad bogat amonijakom i dušikom: Urin, ljudski izmet, izmet peradi, klaoni?arski otpad (bez masno?a molim).
  • Otpadne, ugljikom bogate tvari sadrže veliki postotak ugljikoceluloze od koje nastaje plin, a otpad životinjskog porijekla služi kao hrana anaerobnim bakterijama.

Eksperimenti su pokazali da je za optimalan rad digestora potreban pravilan odnos ugljika i dušika u sirovini koja ulazi u digestor. Bez obzira može li se sirovina do digestora dopremati gravitacijskim kanalima ili na neki drugi na?in apsolutno je preporu?ljivo sirovinu "dobro pripremiti". Sjeckanje sjeckanje sjeckanje, drobljenje, mehani?ko miješanje, razrije?ivanje vodom.

Taj na?in omogu?ava da sva sirovina bude fermentirana, na izlazu AD-a ne?e se pojaviti nefermentirana materija i dobiti ?e se kvalitetniji i ?iš?i humus. Dakle apsolutno je potrebno sirovinu prvo obraditi u bazenima za pripremu sirovine.

Vratimo se ponovno odnosu Ugljik / Dušik.

Prvi uvjet koji mora ispuniti sirovina za digestiju je proizvodnja plina. Da se to može ostvariti odnos Ugljik/Dušik se mora kretati u odre?enim granicama. S biološke to?ke gledišta digestor se može usporediti s organiziranim društvom malih životinjica koje se „prežderavaju“ i pretvaraju sirovinu u metan, uglji?ni dioksid i humus. Ugljik (u obliku ugljikohidrata) je bakterijama "kruh", a dušik (u obliku proteina) je "meso i riba". Bakterije koriste ugljik za energiju, a dušik za rast. Bakterije troše ugljik 30 puta brže nego dušik. Sli?no kao i kod ljudi. I mi koristimo 30 puta više tjestenine nego mesa. Pri tom odnosu dobit ?emo i najve?u produkciju plina. U suvišku odnosa C/N preko 60 dušik ?e biti brzo utrošen i ostat ?e neiskorišteni ugljik. To ?e usporiti proizvodnju plina. Kada je odnos C/N ispod 10, ugljik ?e biti brzo utrošen, digestija ?e se usporiti, a višak dušika ?e biti izgubljen u obliku amonijaka koji smrdi, a ne gori.

Gubitkom dušika gubi se na kvaliteti humusa.

Prosje?ni odnos C/N u izmetu pojedinih organizama

Izmet po vrstama

C

N

Svinja

13

20

Govedo

20

25

Muzna krava

18

30

Kokoš

7

15

Patka

27

 

Ovca

22

29

Konj

24

 

?uvjek krutina

3

10

?ovjek mokra?a

1

 

Riba, meso(bez masno?e)

5

 

Pšeni?na slama

85

150

Je?mena slama

48

83

Kukuruz stabljika/liš?e

50

60

neleguminozne biljke

11

19

Zeleno bilje

18

30

Otpalo liš?e

40

80

Trava

12

40

Novine

8

12

 

Ova tablica ?e vam biti od velike koristi pri spravljanju sirovine za vaš AD, stoga je nemojte zanemariti. Uglavnom treba težiti odnosu C/N 30 - taj odnos omogu?ava najbolju digestiju. Donja granica odnosa C/N bi trebala biti 15. Naravno da to u velikoj ve?ini slu?ajeva nije mogu?e, ali je dobro poznavati tu vrijednost i nastojati je posti?i.

Kao najgrublji pokazatelj ispravnog rada vašeg AD-a treba biti slijede?e. Ako vaš AD proizvodi kroz 24 sata približno 1 m3 plina, po m3 svoje zapremine, stvar je OK. To je karakteristika negrijanog AD-a po toplom vremenu. Kada uvedete grijanje, podi?i ?ete proizvodnju plina na približno 2 m3 plina. Za eventualnu korekciju pH u AD-u koristiti hidrauli?no vapno. To se treba obaviti vrlo pažljivo. Dodati 02–03 grama vapna razmu?enog u vodi, na litru pripremljene sirovine. pH mora biti izme?u 7 i 8. Provjera lakmus papirom.

Problemi koje može stvoriti neodgovaraju?i  pH u AD-u.

pH

Pojava

Bioplin

Rješenje

Nizak

Ispod 7

Slaba proizvonja plina, ne gori, efluent slabo fermentiran.

Visok postotak Co2, H2S, malo Ch4.

Dodati vapno, ili malo amonijaka.

Dobar 7- 8

Pti?ice cvrku?u

Plina ko u pri?i.

Smješak molim.

Možete na pivu

Visok iznad 8

Rijetka situacija. Otkriva se lakmus papirom

Mala produkcijaCH4 ostali plinovi variraju

Pri?ekati. Obi?no se situacija sama popravi.

 

Tako?er, problemi mogu nastati u slu?aju lije?enja životinja (vrijedi i za ljude), naro?ito antibioticima, te još nekim lijekovima.

Pitajte veterinara kada vam lije?i  životinje. Ne koristite niti izmet niti urin. Možete si napraviti takvo s....e da ?e vam pomo?i jedino detaljno pražnjenje i još detaljnije pranje i dezinficiranje kompletnog digestora. Ima nekih škola koje tuma?e da antibiotici nakon što svoje odrade, mogu pomo?i produkciju plina, ali ja se ne bih s time igrao. Lijepo molim da ne pomišljate na korištenje vode od strojeva za pranje koji koriste deterdžente u bilo kojem obliku, boji i koli?ini. Vrlo nepovoljno djeluju i sapuni koje koristi ?ovjek za pranje. Najbolje bi bilo kada bi se što se ?ovjeka ti?e, koristio samo otpad iz klozeta, s tim da uvedete bide. Dakle, ne koristiti toalet papir.

Jelovnik digestora Po 1 m3

Liš?e, izmet goveda 1 : 5,5 : 7,3

List (kompostirano)

1.8 kg

Svježi izmet

10.0 kg

Vode ne manje

13.2 kg

Liš?e kuhinjski otpad 1 : 2.4 : 15.8

Liš?e (kompostirano)

1.3 kg

Kuhinjski otpad bez masno?a

3.1 kg

Vode ne manje

20.6 kg

Novine i kuhinjski otpad 1 : 1.6 : 10.5

sjeckane novine**

1.9 kg

Kuhinjski otpad bez masno?e

3.1 kg

Vode ne manje

20.0 kg

Mlada trava i list 1 : 3.9 : 8.2

Liš?e (kompostirano)

1.9 kg

Mlada trava

7.5 kg

Vode ne manje

15.6 kg

Razne kombinacije

Izmet kokoši/voda *

1:1.5-2.5

Kokoš/trava svježa/voda

1:2:9-15

Kokoš/novine/bu?a/voda

1:4.5:4.5:40

Svinja/kukuruzna stabljika/voda

3:1:8-10

Svinja/palo liš?e/voda

2:1:6:8

Svinja/grah stabljike/voda

1:2:6-8

*ovisi o koli?ini vode u izmetu. ** Novinski papir prvo namo?iti, pa osušiti. Tada se lagano da sjeckati.

Niti ti podaci nisu Sveto Pismo. C/N zna varirati jer to najviše ovisi o vrsti hrane koju organizam konzumira, i koli?ini koja je upotrijebljena. Pa, na kraju, ne mjeri se to apotekarskom vagom. Kineska iskustva pokazuju da ukoliko se koristi i humani izmet, najbolji rezultati se postižu miješanjem 10% humanog, 30% životinjskog, 10% biljne mase, i 50% vode.Index ÄŤlanka
Ovo sve morate znati - bioplin
Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2
Teorija i praksa digestije - #3
Sastav, priprema sirovine za digestor, i na?in punjenja digestora - #4
Ovaj dio obvezno pro?itajte - #5
Bomeometar - #6
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?