Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin - Teorija i praksa digestije - #3 E-mail
Autor Ljudevit Emi?   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

 

Teorija i praksa digestije

Pro?itali ste uvod i prvo poglavlje zar ne? Sad vam je jasno, da vam ništa nije jasno. Polako, korak po korak. Tu ?ete nau?iti teoriju digestije, konstrukciju digestora, postupke sa sirovinom tako da postupak možete prilagoditi vašim potrebama. Maksimalno su korišteni podaci o izgradnji koji omogu?avaju pojedincima da skoro sve instalacije i sisteme mogu izgraditi sami, osim nekoliko specifi?nih ure?aja; Areometar, termometar, lakmus papir. Ekonomi?ni AD ure?aji su male tvornice koje proizvode gorivo, gnojivo i trebaju ostvarivati profit. Ako gospodarstvo raspolaže s otprilike 20-tak krava, može se razmišljati o potpunoj energetskoj neovisnosti. To ne moraju biti samo goveda. Bitna je koli?ina i kvaliteta tvari za digestiju.

 

Uspješan AD sistem je samo onaj sistem koji ostvaruje prihod, stoga ne visite samo na plinu. Iskoristite sve potencijale AD-a.

  • Plin: Proizvodnja struje, grijanje, prodaja eventualnog viška.
  • Digestorski mulj: Distribucija po poljima u teku?em obliku, cije?enjem (vodu vra?ati u proces AD) i sušenjem dobiva se humus koji se tako?er koristi kao gnojivo, može se na njemu uzgajati gliste, a nakon odre?enih postupaka (sterilizacija) može se njime hraniti stoka ili koristiti za stelju.
  • Uglji?ni dioksid: Njegovim odvajanjem pove?ava se kalorijska vrijednost plina, odvojen CO2 se može direktno upuštati u staklenike, može se proizvoditi suhi led.
  • Sumporovodik H2S: Njegovim odvajanjem smanjuje se miris pri izgaranju (trula jaja) smanjuje se opasnost korozije u sistemima, i dobiva se elementarni sumpor.

 

Što ?ete više koristiti proizvode AD-a, to ?e vaš sistem biti uspješniji - naravno na vaše zadovoljstvo, i susjedovu zavist.

 

Zašto je ovaj tekst tako dug i opširan?

bioplinAnaerobna digestija nije obi?no nabacivanje gnoja u neku rupu, i kako bog da.
Za anaerobnu digestiju se mora ostvariti neke uvjete (metanske bakterije su fine beštije). Hermeti?ki zatvorene posude, vo?enje procesa itd. Kako su ta postrojenja obi?no dosta velika, zahtijevaju i relativno velike troškove, a da ne govorimo o veselju susjeda ako sistem ne radi. Smatram da je potrebno dati cjelovitu informaciju o AD sistemima jer tek tada pojedinac može odlu?iti ho?e li u?i u taj projekt ili ne. Zatim, može li se svojim znanjem nositi s izradom digestora i pomo?nih ure?aja "koji ?e funkcionirati". Sve se to može na tržištu i kupiti, ali to strahovito poskupljuje ure?aj. Nakon što se upozna sa teorijom digestije, digestorom, pomo?nim ure?ajima i proizvodima digestije može odlu?iti šta ?e prvo graditi, koliko veliko, koje ?e ure?aje postaviti, kada? Koje može napraviti sam, a koje treba kupiti.

 

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BIOPLINA

Svaka tehnologija ima svoju cijenu. Konstrukcija, održavanje, nove tehnike. Postavlja se pitanje zaga?ivanja okoliša, ekonomi?nosti, kvalitete dobivenog gnojiva, kvalitete plina, sanitarnih uvjeta itd.

 

BIOLOGIJA BIOPLINA - vratimo se u prapovijest.

Razumijevanje procesa anaerobne razgradnje organske materije pri kojem se dobiva gorivi plin i gnojivo kao glavni produkti tog procesa je vrlo važno jer ?e tek makar i djelomi?no poznavanje tog procesa omogu?iti pravilnu konstrukciju i vo?enje AD-a. Prije mnogo milijuna godina Zemljina atmosfera se uglavnom sastojala od: Uglji?nog dioksida, metana, kisika u tragovima i vodene pare. Svi živu?i organizmi i život tog doba bili su anaerobni i nisu trebali kisik za život.

Gdje je bio kisik? u Željeznom oksidu, uglji?nom dioksidu, vodikovom oksidu H2O. U idu?ih nekoliko milijuna godina, i pod uticajem sretnih okolnosti, Kisik se po?eo osloba?ati i omogu?io život koji danas poznajemo. Kako to da ima toliko kisika u Zemljinoj atmosferi? Od zelenih biljaka, i njihovog procesa fotosinteze.
Fotosinteza; Proces, kod zelenih biljaka pri kojem se uz pomo? svjetlosti odvija sinteza elemenata potrebnih za njihov život. Ovim postupkom biljke uzimaju iz atmosfere uglji?ni dioksid, i razlažu ga na njegove sastavne dijelove. Pri tome uzimaju ugljik, a u atmosferu osloba?aju kisik. Ljudi i životinje koriste taj kisik za održavanje svojega života. Iz prethodnoga, vidljiv je savršen ritam i izbalansiranost tog procesa i njegovo kruženje u prirodi. Život na primitivnoj Zemlji je bio vrlo jednostavan. Nije bilo aerobnih organizama, fotosinteznog bilja i skoro ništa kisika. Polako, tokom milijuna godina fotosintezne biljke su se širile planetom, ubrzavale procese fotosinteze, a time pove?avale i koli?inu kisika u zraku. Povratka više nije bilo. Svi anaerobni oblici u slobodnoj atmosferi su nestali. Anaerobni organizmi postoje i danas, no može ih se na?i samo u anaerobnom okolišu kao: Dna mo?vara gdje razgra?uju organsku materiju i proizvode "mo?varni plin" (BIOPLIN). Digestori, i u sli?nim situacijama. Anaerobni organizmi (uglavnom bakterije) i danas su neobi?no važni. U prirodi sve kruži. Anaerobni procesi razlažu kompleksne organske tvari na elemente koji su potrebni višim bi?ima za život jer ga mogu konzumirati samo u tim oblicima. Izvori hrane za bilje su zrak i tlo. Biljke koriste za svoj rast hranu u elementarnom obliku, Ugljik, Kisik, Vodik, Dušik, Fosfor, Potaša KaCl. Procesom fotosinteze bilje pretvara te elemente u proteine i ugljikohidrate. Prvi u hranidbenom lancu su biljojedi zatim svejedi i na kraju predatori. Svi oni, ovisno o na?inu prehrane, dobivaju ugljikohidrate iz bilja, a proteine iz mesa, riba i grahorica. Po prestanku života tih organizama, koji se sastoje od kompleksnih molekula, njihove ostatke razgra?uju bakterije na jednostavne molekule, i vra?aju se u proces kruženja tvari. Ljudi su uspjeli tokom vremena razviti tehnologiju anaerobnog raspadanja organske tvari u ure?ajima koje su nazvali "DIGESTORI, FERMENTORI, AD itd. Bez obzira kako AD ure?aj izgledao, veli?inu, stupanj opremljenosti, svima je zajedni?ki ovakav raspored slojeva pri digestiji.

BIOPLIN

KORA

Izolator, gnojivo

AKTIVNI MULJ

Sudjeluje u digestiji

PRERA?ENI MULJ

gnojivo

ANORGANSKE TVARI talog

 

Na vrhu je naravno bioplin, zatim kora - gnjusna stvar s kojom ?ete koji puta ratovati. Slijede?a postaja je aktivni mulj. To je blagovaona za naše metanske bakterije. U prizemlju je stvar zvana prera?eni mulj. Podrum ko i svaki podrum. Pogledajte si vaš. Sve i svašta što ste u njega nabacali. Tako i ovdje. Talog. Sva ne?ist mineralnog porijekla kojoj ste dozvolili da se prošverca u digestor nalazi se ovdje. Što je ima više to ?ete ?eš?e ?istiti digestor.

Anaerobne procese koriste i mnoga današnja živa bi?a za održanje svoga života. Anaerobne bakterije žive u probavnom traktu mnogih životinja. Termiti, preživa?i, uglavnom sva bi?a koja se hrane hranom biljnog porijekla. Danas se anaerobne bakterije mogu prona?i uglavnom u probavnom traktu tih životinja, mo?varama i naravno u digestorima. Anaerobni metabolizam, kao unutarnji proces živih bi?a nije tako efikasan kao aerobni metabolizam. Anaerobne bakterije ne mogu tolikom brzinom razgra?ivati materiju kao aerobne. Anaerobne troše mnogo energije na proizvodnju plina. Na otvorenim kompostištima aerobne bakterije strahovitom brzinom razgra?uju tvari. Stoga se temperatura u kompostištima zna podi?i i do 70oC. Ta toplina se može sistemom cijevi koristiti za zagrijavanje digestora. Sli?na tvar ?e se u anaerobnim uvjetima raspadati relativno sporo i razvijati malo topline. Potreba za zagrijavanjem AD-a u hladnijim podru?jima. Kako AD oponaša prirodne procese i te?e relativno sporo, uo?ljiva je osjetljivost sistema i njegovo relativno lagano iskakanje iz takta. Promjene temperatura izvan optimuma, vrsta sirovine, prisutnost antibiotika, otrovi. Sve to uglavnom ne smeta aerobnoj digestiji, ali anaerobnu digestiju može usporiti pa ?ak i zaustaviti. Proces nastanka plina u AD-u odvija se u koracima. Enzimi postepeno razgra?uju složene molekule u jednostavne molekule. Proces se može usporediti s postupkom gdje grupa radnika razgra?uje složene molekule, dodaje ih drugoj grupi koja ih prera?uje u jednostavnije, i taj proces traje dok ih zadnja grupa ne pretvori u vodu (H2O), uglji?ni dioksid (CO2), sumporovodik H2S, i metan CH4. AD se može usporediti s dobro organiziranom tvornicom u kojoj svaki radnik zna svoj posao (vi ste šef), i o vama ovisi da radnici dobro obave svoj posao.

Proces anaerobne digestije može se podijeliti na korake:

  • Aerobno. Nešto kisika ulazi u AD dodavanjem sirovine koja se podvrgnula fermentaciji. Dakle, prvo aerobne bakterije na ulazu u AD potroše kisik, proizvedu uglji?ni dioksid i nešto topline.To je ujedno i sva toplina koju razvije AD.
  • Enzimi. U toj fazi anaerobne bakterije osloba?aju enzime koji razlažu složene organske molekule u jednostavnije molekule.
  • Kisela faza. Bakterije apsorbiraju „pojedu“ još uvijek relativno velike i kompleksne molekule. Glavni proizvodi tog procesa su: Jednostavne molekule od kojih su ve?ina masne kiseline, vodik, ugljikov dioksid.
  • Proizvodnja plina. Zadnja grupa bakterija u lancu prera?uje masne kiseline u vodu, vodikov sulfid, uglji?ni dioksid i najbolje na kraju metan.
  • Dobiveni plin "BIOPLIN", je mješavina metana, ugljikovog dioksida, sumporovodika, i vodene pare.

 Index ÄŤlanka
Ovo sve morate znati - bioplin
Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2
Teorija i praksa digestije - #3
Sastav, priprema sirovine za digestor, i na?in punjenja digestora - #4
Ovaj dio obvezno pro?itajte - #5
Bomeometar - #6
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?