Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

10 stvari koje trebate znati o energetici E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Srijeda, 17 Kolovoz 2011 14:45

Sezona kiselih krastavaca odnosi se i na energetiku, pa u ove tople ljetne dane donosimo naš izbor  deset stvari koje bi svaki informirani gra?anin trebao znati o energetici. Ako ste energetski stru?njak, slobodno izbjegnite ovaj ?lanak.

obnovljivi.com

1. Struja nije elektri?na energija.

Dobili ste ra?un za „struju“? ?itali ste u novinama da „struja“ poskupljuje? Ili da vaš susjed proizvodi „struju“ iz solarnih panela? Rije? „struja“ toliko se ?esto i uporno koristi u medijima da velika ve?ina ljudi ne zna da njihove perilice rublja ili televizore zapravo pogoni elektri?na energija, a ne struja. Elektri?na struja je pojam koji ozna?ava tok elektri?nog naboja, kojeg naj?eš?e prenose elektroni. Struju „pokre?e“ elektri?ni napon. Elektri?na struja može biti istosmjerna ili izmjeni?na i mjeri se u amperima. Elektri?nu energiju pojednostavljeno možemo objasniti kao umnožak (efektivnih vrijednosti) jakosti struje i napona te vremena (energija=napon x struja x vrijeme). Elektri?na energija se izražava u kilovatsatima (kWh). Ipak, nemojte „struju“ potpuno izbaciti iz rje?nika – „stresla ga je struja“ je još uvijek to?an izraz.

 

2. Trošimo kilovatsate, a ne kilovate.

Kada kupujemo neki ure?aj, npr. sušilo za kosu, na njemu obi?no piše kolike je snage. Snaga se pojednostavljeno može izra?unati kao umnožak jakosti struje i napona i izražava se u vatima (W) ili kilovatima (1kW = 1000W). Snagu od 1 vata proizvodi struja jakosti 1 ampera, ako je ostvarena uz pomo? napona od 1 volta. Veza izme?u snage i energije je vrlo jednostavna: energija = snaga x vrijeme. Ili konkretno, ako sušilo za kosu ima snagu 1200W, odnosno 1.2 kW to zna?i da ?emo ako sušimo kosu sat vremena potrošiti 1.2 kilovatsata (kWh).

 

3. Elektri?nu energiju nemogu?e je spremiti.

„Kako je nemogu?e pospremiti elektri?nu energiju? Pa imamo baterije!“ Ne baš. U baterijama se nalaze kemijske tvari koje se aktiviraju kad na njih priklju?imo trošilo. Zna?i, radi se o kemijskoj energiji koja se pretvara u elektri?nu. Kad odspojimo trošilo ili iskoristimo svu pohranjenu kemijsku energiju, elektri?ne energije nema. Cijela se energetika zapravo temelji na ovom svojstvu elektri?ne energije – nemogu?nosti njezinog spremanja.

 

4. Proizvodnja i potrošnja elektri?ne energije moraju uvijek biti uravnoteženi.

U prošloj smo to?ki utvrdili da je elektri?nu energiju nemogu?e spremiti. Zato, da bismo ju mogli koristiti, moramo ju stalno iznova proizvoditi. Proizvodnja elektri?ne energije u elektranama u svakom trenutku mora biti jednaka potrošnji elektri?ne energije koji troše svi korisnici priklju?eni na elektroenergetski sustav. Zna?i, kada upalite perilicu rublja ili pe?nicu, u istom trenutku neka od elektrana mora reagirati kako bi proizvela elektri?nu energiju koju ?ete potrošiti tijekom pranja rublja ili pe?enja kola?a. Sre?om, postoje ljudi koji rade 24 sata dnevno kako bi osigurali nesmetanu opskrbu elektri?nom energijom i koji brinu da se elektrane pale, gase, podižu i smanjuju snagu ili da se elektri?na energija uveze iz inozemstva, a sve prema trenutnim potrebama potroša?a. Sve te aktivnosti nazivamo vo?enjem sustava, a glavni centar za vo?enje sustava za Hrvatsku nalazi se u Vukovarskoj ulici u Zagrebu.

 


 

5. Elektrane imaju razli?ita svojstva.

Elektri?na energija proizvodi se u elektranama. Postoje razni tipovi elektrana, a ugrubo ih možemo podijeliti na termoelektrane, hidroelektrane, nuklearne elektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i ostale tehnologije.

Termoelektrane koriste energiju nekog goriva kao što su ugljen, nafta, plin ili biomasa za proizvodnju elektri?ne energije. Naj?eš?i proces u termoelektranama je klasi?no sagorijevanje goriva i parni ciklus. Termoelektrane se mogu izvesti i kao kogeneracijske elektrane, gdje se istovremeno proizvode elektri?na i toplinska energija. Primjer takvih elektrana su termoelektrana-toplana (TE-TO) i elektrana-toplana (EL-TO) u Zagrebu.

Nuklearne elektrane su zapravo podvrsta termoelektrana, koje kao gorivo za proizvodnju elektri?ne energije koriste oboga?eni uran. Kada kažemo oboga?eni, u slu?aju npr. NE Krško, to zna?i da je udio radioaktivnog urana u oko 5%, za razliku od prirodnih 1-2%. Osim iznimno kompliciranog reaktora i reaktorske zgrade, što možemo smatrati ekvivalentom kotla i ložišta kod termoelektrane na ugljen, ostatak nuklearne elektrane ne razlikuje se od bilo koje druge termoelektrane.

Hidroelektrane koriste energiju vode za proizvodnju elektri?ne energije. U principu postoje dva osnovna tipa hidroelektrana – akumulacijske i proto?ne. Akumulacijske hidroelektrane imaju branu i akumulacijsko jezero iz koje se prema potrebi propušta voda iz koje se proizvodi elektri?na energija. Proto?ne hidroelektrane nemaju akumulacijsko jezero i ovise isklju?ivo o trenutnom toku vode.

Vjetroelektrane su u osnovi sli?ne proto?nim hidroelektranama. One koriste energiju vjetra koju onda pretvaraju u elektri?nu energiju. Sli?no kao i proto?na hidroelektrana, i vjetroelektrana radi kada ima resursa, odnosno kad vjetar puše. Ovisno o brzini vjetra koja puše, mijenja se i proizvodnja elektri?ne energije.

Solarne elektrane tako?er mogu biti vrlo razli?ite. Neke solarne elektrane prakti?no možemo nazvati i termoelektranama, jer tako?er koriste parni ciklus, jedino što ne sagorijevaju gorivo, nego za zagrijavanje medija koriste zrcala koja fokusiraju energiju u jedan receptor. Solarne elektrane koje se koriste na krovovima ipak su druga?ije. Takve se elektrane zovu solarne fotonaponske elektrane, jer se u njima elektri?na energija dobiva izravno iz energije Sunca (svjetlosti) pomo?u fotoelektri?nog efekta koji se odvija unutar materijala samih fotonaponskih ?elija.

Ostale tehnologije obuhva?aju primjerice geotermalne elektrane, elektrane na plimu i oseku, elektrane na valove, osmozu i sli?no. Takve elektrane još uvijek zauzimaju vrlo marginalnu ulogu u svjetskoj proizvodnji elektri?ne energije.

 

6. Fotonaponske elektrane su zasad jedini „novi“ na?in proizvodnje elektri?ne energije.

Svi tipovi elektrana temelje se na jednostavnom principu. Ako uspijete natjerati turbinu da se vrti, iz nje možete proizvesti elektri?nu energiju, neovisno o tome koristite li za to vodenu paru (termoelektrane, nuklearne elektrane), vodu (hidroelektrane) ili vjetar (vjetroelektrane). Fotonaponska tehnologija prakti?no je jedina tehnologija u komercijalnoj upotrebi koja ne koristi taj princip. Korištenjem prave kombinacije materijala mogu?e je izravno iz energije Sunca (svjetlosti) proizvesti elektri?nu energiju. Fotonaponska tehnologija temelji se na fotoelektri?nom efektu koji je prvi primijetio Heinrich Hertz, a objasnio Albert Einstein, za što je dobio i Nobelovu nagradu (*zanimljivo je da Einstein nije dobio Nobelovu nagradu za teoriju relativnosti, nego baš za objašnjenje fotoelektri?nog efekta).

 


 

7. Elektri?na energija je proizvod koji ima svoju cijenu.

Objasnili smo da se elektri?na energija proizvodi u elektranama. Izgradnja elektrane je skupa, gorivo košta, održavanje opreme košta. Nemojmo zaboraviti ljude koji sve to rade i trebaju biti pla?eni za svoj rad. U kona?nici, svi se ti troškovi pokrivaju iz kona?ne cijene proizvedene elektri?ne energije. Kao što kruh ima cijenu, perilica rublja ima cijenu, telefoniranje ili šišanje u frizerskom salonu imaju cijenu, tako je ima i elektri?na energija. Prosje?no ku?anstvo godišnje potroši izme?u 2000 i 4000 kWh, što po relativno nepovoljnom naran?astom modelu (nema dnevne i no?ne tarife, nego jedinstvena za sve) iznosi  izme?u 2270 i 4538 kuna s PDV-om godišnje. Ne zaboravimo da je elektri?na energija neophodna za rad ve?ine standardnih ure?aja u ku?anstvu (npr. hladnjak koji radi 24h dnevno) i da je ona dostupna kad god vam treba i koliko god vam treba. Istovremeno, za isti iznos možete kupiti novi mobitel, osrednju perilicu za pranje rublja, bicikl srednje klase, otplatiti jednu mjese?nu ratu kredita za auto ili manji stan, ili ako želite, kupiti par dizajnerskih cipela.

 

8. U energetici se planira dugoro?no.

U usporedbi s IT sektorom, mobilnom telefonijom ili trgovinom, energetika je iznimno spora i troma djelatnost. Samo za izgradnju vjetroelektrane, koja je jedna od najjednostavnijih energetskih gra?evina, od ideje do puštanja u pogon potrebno je oko sedam godina. Termoelektrane i hidroelektrane pripremaju se i grade puno dulje. Ipak, prvak su nuklearne elektrane kojima samo za izgradnju treba deset i više godina, a kad se uklju?i i planiranje i isho?enje dozvola, cijeli proces može trajati i dvadesetak godina. Zato se u energetici moraju donositi dugoro?ni strateški planovi, koji moraju biti u stalnom vidokrugu države i vlade. U energetici se ništa ne doga?a preko no?i i upravo je zato energetika jedna od najkompleksnijih djelatnosti.

 

9. Energetika je izrazito multidisciplinarna djelatnost.

Energetika je iznimno široko podru?je koje zahtijeva cijeli niz stru?njaka i znanja. U energetici rade inženjeri gra?evine, elektrotehnike, strojarstva, ekolozi, kemi?ari, ekonomisti, pravnici, stru?njaci za sigurnost na radu, ?ak i lije?nici. U energetici postoji toliko razli?itih i specifi?nih podru?ja i aktivnosti da ve?ina ljudi koji se bave energetikom nikad niti ne ?uje za neka od njih. Takva raznovrsnost donosi i dodatnu kompleksnost i potrebu za iznimno kvalitetnom i konstantnom komunikacijom. Jedino uz kvalitetno komunikaciju mogu?e je realizirati projekte i ostvariti dugoro?ne energetske planove i strategije.

 

10. Energetika nam je prijatelj.

Koliko god to bio klišej, energetika nam je zaista prijatelj. Ona nam omogu?uje da živimo život na na?in na koji smo navikli i sa svim blagodatima novih tehnologija bez kojih nam je život postao nezamisliv. Ipak, ?esto u javnosti energetika ima izrazito negativan imidž zbog dezinformacija i strahova koje u javnosti izazivaju raznorazne udruge i glasni pojedinci, koji se pojave ?im se po?ne govoriti o izgradnji neke elektrane. Termoelektrane su prljave i ispuštaju štetne plinove, nuklearke su radioaktivne i opasne, hidroelektrane potapaju polja i nagr?uju lijepe rijeke, vjetroelektrane su bu?ne i smetaju pticama i šišmišima, solarne elektrane su jednostavno ružne. Recite ljudi, što da onda gradimo? „Ne bi se štel mešat. Nek se o tome brinu stru?njaci, valjda im je to posel.“

Tags:     energetika      elektri?na energija      struja      kilovat      kilovatsat
Index ÄŤlanka
10 stvari koje trebate znati o energetici
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 
Komentari (4)
MARA
4ÄŚetvrtak, 27 VeljaÄŤa 2014 13:42
MARA GRABOVAC
MOLIM VAS ODGOVRITE NA OVO PITANJE KOJE SE ENERGIJE PROIZVODE OD ELEKTRI?NE
Odgovor kj:
3Petak, 19 Listopad 2012 09:56
E J
Kako je kolegica i navela, ne pohranjuje se izravno elektri?na energija, nego se pohrana vrši u obliku kemijske (baterije), potencijalne (voda, zrak) i drugih oblika energije iz kojih se onda proizvodi elektri?ne po potrebi.

lp,
Edo
kj
2Petak, 19 Listopad 2012 09:33
mexicanino
zanimljivo kako tehnologija za pohranu elektri?ne energije "ne postoji", a pove?anje udjela obnovljivih izvora en. u proizvodnji elektri?ne en. ovisi o toj tehnologiji.

bravo za portal obnovljivi.com!
energetika.
1Petak, 19 Listopad 2012 04:22
joe
u Americi bi onog ko je ovo napisao prozvali "Smart Ass"

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?