Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 31 Svibanj 2014 15:54

Indija bi se idu?ih godina trebala suo?iti s velikim izazovima vezanim za ekonomiju, okoliš i energetsku sigurnost. Kako bi nadvladala te izazove Indija bi trebala prije?i na izvore energije koji ne one?iš?uju okoliš.

Jeremy Rifkin, ekonomist i aktivist je u New Delhiju prije dvije godine izjavio da je Indija Saudijska Arabija obnovljivih izvora energije i da bi kvalitetnim iskorištavanjem istih Indija mogla postati velika sila. Za takav prijelaz je naravno potrebna velika politi?ka volja uz velike investicije u takve izvore energije.

Indija ima ogromne potrebe za energijom koje sve teže pokriva sa tradicionalnim izvorima elektri?ne energije. Više od 40% ruralnih ku?anstava u Indiji uop?e nema elektri?nu energiju. Indija razvija doma?e izvore energije kako bi pokrila rastu?u potražnju, ali nisu sretni sa uvozom sve više fosilnih goriva koji utje?u na okoliš i stvaraju trgovinski deficit. Indija tako uvozi sve više ugljena, te ?e se ta brojka uskoro još pove?ati s obzirom da Indija kani pove?ati proizvodnju elektri?ne energije za 44% u idu?ih pet godina.

Trenuta?na nemogu?nost Indije da proizvodi dovoljno elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije je vrlo važan faktor u njihovoj nemogu?nosti postizanja energetske sigurnosti. Centralizirani model proizvodnje elektri?ne energije sa velikim elektranama, prijenosnim mrežama i distirbucijom je preskup za održavanje, te nefleksibilan i zato bi Indija trebala poticati decentralizirani poslovni model kako bi se što više iskoristili dostupni obnovljivi izvori energije kao što su solar, vjetar, hidroelektrane, biomasa, bioplin, geotermalna energija i energija vodika, te gorivih ?elija. Indija ima svih tih resursa, ali novac više troši na uvoz ugljena, nafte i prirodnog plina.

Indija bi za energetsku sigurnost morala dizajnirati i implementirati inovativnu politiku i mehanizme koji promi?u ve?e korištenje obnovljivih izvora energije. Sva budu?a potražnja za energijom Indije se može pokriti iz fotonapona, CSP-a, priobalnih i kopnenih vjetroelektrana, te drugih OIE što bi otvorilo milijune novih radnih mjesta i otvorilo tržište vrijedno bar 1 bilijun dolara, a možda i više. Tako?er bi trebalo potaknuti korištenje elektri?nih vozila i korištenje pametnih mreža. Jedini preduvjet za to je politi?ka volja i podrška.

Što treba napraviti?

Indija trenuta?no nema državnu energetsku startegiju nego razli?ite manje politike, te enregetske modele poslovanja koji usporavaju korištenje OIE. Kako bi osigurala energetsku sigurnost i ekonomsku konkurentnost Indija mora transformirati na?in kako proizvodi distribuira i troši energiju kako bi smanjila ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima, otvorila radna mjesta, pove?ala konkurentnost i smanjila emisije uglji?nog-dioksida.

Vlada Indije je pokrenula neke korake kojima bi poboljšala infrastrukturu i sigurnost opskrbe, ali potrebno je napraviti više i to brzo. Jedan od koraka u pravom smjeru je bio Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) prije pet godina ?iji je cilj proizvoditi 10% elektri?ne enerigije iz solara, te instalirati 20 GW do 2022. godine, što je puno premalo. Potrebni su odlu?niji koraci koje ?e podržati vlada, a me?u kojima je razvoj solarne incijative za instalaciju 100 milijuna solarnih krovova i ve?ih solara na tlu u idu?ih 20 godina. Time bi Indija postala izuzetno važan igra? u sektoru. Isto tako se trebaju razvijati mikro-mreže koje nisu spojene na veliku elektroenergetsku mrežu i koje bi potaknule mala sela da proizvode i koriste energiju na pametan i okolišno prihvatljiv na?in.

OIE potencijal u Indiji

Obnovljivi izvori energije su jedina tehnologija koja nudi Indiji teoretski potencijal da pokrije sve njene dugoro?ne potrebe za energijom. Sa iskorištavanjem samo 10% potencijala OIE Indija bi riješila sve svoje energetske probleme. Korištenjem pustinja i farmi Indija bi mogla instalirati 1.000 GW solara što je ?etiri puta više od vršne potražnje elektri?ne energije u toj državi u ovom trenutku.

Što se ti?e priobalnih vjetroelektrana bi Indija mogla do 2050. instalirati 170 GW na svojih 7.500 kilometara obale, potencijala za hidroelektrane ima oko 148 GW, geotermalne energije 10,7 GW, a plime i oseke oko 15 GW. Višak energije bi se mogao spremati kroz topljivu sol, reverzibilne hidroelektrane, baterije, zrak pod pritiskom i sli?ne tehnologije.

Kada bi se svi ovi izvori dobro iskoristili Indija bi svu novu potrebnu elektri?nu energiju mogla dobiti iz OIE do 2030. godine, a sva postoje?a fosilna proizvodnja bi se mogla zamijeniti sa OIE do 2050. godine. Glavni problemi razvoja su ponajviše socijalni i politi?ki, a ne tehnološki ili ekonomski.Index ÄŤlanka
Da li Indija može imati 100% obnovljivih izvora energije do 2050?
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?